Акцентот во македонскиот јазик

Акцентот во македонскиот јазик

Акцент е нагласеното, посилно изговарање на еден слог во зборот. Слогот врз кој паѓа акцентот се вика акцентиран слог.
Македонскиот акцент е динамичен и определен.
Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определено место во зборот.
Местото на акцентот во македонскиот јазик е на третиот слог од крајот на зборот кај трисложните и повеќесложните зборови.
            Правила за акцентирање
            (* Во примерите акцентот е обележан со цртичка над самогласката.)
            1. Кај трисложните и повеќесложните зборови акцентот стои на третиот слог од крајот на зборот.
            На пр.: слаткáрница.
            2. Кај двосложните зборови акцентот стои на почетниот слог од зборот.
            На пр.: сéло.
            3. Кај едносложните зборови акцентот стои на единствениот слог.
            На пр.: сóн, дóм, бóл, вóл.
            4. Ако зборот се зголемува со додавање на претставки и наставки, акцентот се поместува за да застане секогаш на третиот слог од крајот на зборот.
            На пр.: грáд – грáди – и`зградба – изгрáдбата.