Реализам – појава и подвидови

Правецот реализам се појавува во услови на целосен напредок на науката, во триесеттите години од XIX век. Прво се појавува во Франција, за набрзо да се рашири и во другите европски земји.

Особености на реализмот

1. Одразување на животната стварност, но не како буквално фотокопирање, туку како обопштување (од повеќе слични ситуации или личности се прави избор и се создава еден, односно се обопштува);

2. Се анализира, се критикува и се бара разрешување;

3. Создавање на типични карактери во типична средина (типизирање – обопштување; од особините на повеќе татковци се создава лик на типичен татко);

4. Расказот и романот се најпогодни форми на израз за овој правец.

 

Подвидови на реализмот

1. Класичен реализам – ја прикажува вистинската слика на капиталистичкото општество;

2. Натурализам – опишување на мрачната страна на човекот (Емил Зола);

3. Демократски (критички) – преку критика ги откриваат негативните страни на општеството;

4. Социјалистички (Максим Горки);

5. Психолошки (Достоевски).

Претставници на реализмот


Анри Бел (Стендал), Оноре де Балзак, Емил Зола, Ги де Мопасан, Густав Флобер од Франција;
Чарлс Дикенс од Англија;
Лав Николаевич Толстој, Николај Василевич Гогољ, Фјодор Михаилович Достоевски од Русија;
Џек Лондон од САД.