Точка (.)

1. Точка се пишува на крајот од расказните реченици и на крајот од речениците со кои се искажува блага заповед.

            На пр.: Денес ќе ручаме подоцна.
       Јади убаво, те молам.
            2. Правописно точка се пишува кај скратениците.
            На пр.: и сл., и др., итн., г. (но, не кај сите! Види: Скратеници и скратување на зборовите.)
            3. Кога набројуваме зад редните броеви ако се напишани со арапски цифри се пишува точка.
            На пр.: 1. ——– ;
                        2. ———;
                        3. ———.
            4. Кај датумите исто така, ако се напишани со арапски цифри се пишува точка, а ако се напишани со римски цифри не се пишува точка.
            На пр.: 12. 2. 2008 г.
                         12. II 2008 г.