Употреба на голема буква

 

Со голема буква се пишуваат:
1. Почетниот збор на реченицата.
             
На пр.: Денес имав среќа.
  
2. Имињата, презимињата и прекарите, имињата на животните и фамилиите.
             
На пр.: Моето име е Билјана Богданоска, а моето куче се вика Арни.
3. Посвојните придавки изведени од лични имиња со наставките -ов, -ев и -ин.
             
На пр.: Вчера го видов Игоровиот пријател Зоран.
На Милкиниот прозорец има најмногу цвеќиња.
4. Географските и топографските имиња. Ако се составени од повеќе зборови сите се пишуваат со голема буква.
            *заб. Во ниту еден друг случај не се пишуваат сите зборови со големи букви (освен ако не се лични имиња).
На пр.: Македонија, Вардар, Скопје, Пелагонија,
       Шар Планина, Охридско Езеро, Ново Село,
       Соединети Американски Држави,
       Европа, Западна Македонија, Далечен Исток
5. Имињата на жители на континенти, држави, области, национална припадност, припадници на племиња.
             
На пр.: Европеец, Американец, Австалијанец,
       Германец, Швајцарец, Мариовец, Горанец,
       Македонец, Србин, Ром, Албанец
6. Имињата на институциите, улиците, кејовите, плоштадите, објектите, организациите, фестивалите, имињата на книгите, уметничките творби, весниците, списанијата, написите, законите, прописите, документите, како и називи-
те на востанијата, војните, битките и мировите.
            *заб. Голема е само буквата на првиот збор (освен ако не е лично име).
            
 На пр.: Архитектонски факултет, Драмски театар, Партизански одреди, Арапска куќа, Младинска организација, Струшки вечери на поезијата, Крпен живот, Бисера, Време, Закон за работни односи, Разловечко востание, Втора светска војна, Версајски мир
7. Имињата на небесните тела.
            
 На пр.: Венера, Марс, Сонце, Месечина, Земја
 Кога не се употребени како име на небесно тело се пишуваат со мала буква.
             
На пр.: Ја копаше земјата.
8. Кога по две точки (:) следува директен говор.
             
На пр.: Дејан рече : „Многу ми е здодевно“.
9. Имињата на празниците.
             
На пр.: Први мај, Нова година, Божиќ, Бајрам, Единаесетти октомври, Осми септември
            Само првиот збор се пишува со голема буква.
             
Ако е напишано со број, тогаш првиот збор што следува по бројот е со голема буква.
             
На пр.: 8 Март, 13 Ноември, 11 Октомври
10. Од почит заменките вие и ваш, како и други зборови.
             
На пр.: Ја сретнав Вашата сопруга.
            Почитувана Директорке, сакам да Ве замолам…
            Со мала буква се пишуваат:
            1. Жители на населени места.
            На пр.: скопјанец, крушевчанец, драчевец, новоселец
            2. Придавки изведени од лични имиња и географски поими.
            На пр.: горкиевски (стил), езоповски (начин), скопски, македонски, албански, вардарски, охридски, шарпланински.
            *Често ваквите придавки учениците погрешно ги пишуваат со голема буква.
            3. Имињата на месеците, деновите во неделата, годишните времиња.
            На пр.:  април, јануари, среда, сабота, лето, зима
            4. Имињата на училишните предмети.
            На пр.: математика, англиски јазик, физика, историја