Уметничко-литературен стил

Уметничко-литературниот стил се однесува на уметноста, односно на сферата на естетското комуницирање меѓу луѓето.
            Овој стил се карактеризира со сликовотост и изразност кои ја активираат фантазијата што се постигнува со широка употреба на стилски фигури.
            Јазикот на уметничката литература е поширок од литературниот бидејќи
се употребуваат и дијалектизми, архаизми, историзми, неологизми итн.