Матурски прашања (Историски развој на македонскиот јазик)

Матурски прашања од областа историски развој на македонскиот јазик.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Местото на македонскиот јазик во индоевропското семејство е во:
а) западната група словенски јазици; б) источната група словенски јазици;
в) источната група на јужните словенски јазици; г) западната група на јужните словенски јазици.

Одговор:

в) источната група на јужните словенски јазици


2. Национален е јазикот:
а) кој е во официјална употреба во државата; б) сите форми на јазикот на нацијата;
в) јазикот што има пропишана норма за употреба; г) јазик што го говори група луѓе географски одделена од друга група луѓе.

Одговор:

б) сите форми на јазикот на нацијата


3. Писмото во кое цртежите се на ниво на зборови се вика:
а) пиктографско; б) идеографско; в) фонетско.

Одговор:

б) идеографско


4. Прасловенскиот јазик станал писмен јазик во:
а) 9. век; б) 14. век; в) 19. век.

Одговор:

а) 9. век


5. Првата словенска азбука се вика:

а) глаголица; б) кирилица; в) латиница.

Одговор:

а) глаголица

6. Во која група словенски јазици припаѓа македонскиот јазик?
а) Источнословенска. б) Западнословенска. в) Јужнословенска

Одговор:

в) Јужнословенска


7. Кој е авторот на првата словенска азбука?
а) Климент Охридски. б) Св. Кирил. в) Константин Презвитер. г) Наум Охридски.

Одговор:

б) Св. Кирил.


8. Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ ги напишале (и отпечатиле) првите книги на:
а) македонски литературен јазик; б) бугарски литературен јазик; в) народен македонски јазик .

Одговор:

в) народен македонски јазик .


9. За македонските просветители од 19-тиот век заедничка е заложбата делата да се пишуваат на ______________________ јазик.

Одговор:

народен (македонски) јазик


10. Теодосиј Синаитски во Предговорот кон делото „Утешение грешним“ од Кирил Пејчиновиќ запишал: „Еве кључ что отворует сердцето ваше, не кључ от злато и сребро, но кључ од железо и челик, што да не се вие… тој кључ може да отвори сердцето на простиот человек“. Кој е тој клуч од железо и челик за којшто зборува Синаитски? _________________

Одговор:

народниот јазик


11. Во кој век се поставува прашањето за создавање македонски литературен јазик?
а) 9. век; б) 14. век; в) 19. век

Одговор:

в) 19. век


12. Каков литературен јазик предлагал Ѓорѓија Пулевски? ______________________________________

Одговор:

посебен македонски литературен јазик (одвоен од бугарскиот)


13. Своите ставови за идниот македонски литературен јазик Крсте Петков Мисирков ги изнесува во книгата ________________________________________.

Одговор:

„За македонцките работи“


14. Кои се трите принципа што ги предлага Крсте Петков Мисирков за македонскиот литературен јазик:
а) _________________________; б) ___________________________; в)___________________________ .

Одговор:

а) за основа да се земат централните македонски говори (на линијата Велес — Прилеп — Битола — Охрид); б) правописот да биде фонетски (со мали отстапки), и в) да се земаат зборови од сите македонски говори и на тој начин постојано да се збогатува речникот;


15. За каков правопис се залага Крсте Петков Мисирков во своето дело „За македонцките работи“? __________________

Одговор:

фонетски


16. Првиот научно аргументиран, теоретски и практично разработен текст за кодификација на македонскиот јазик го предложил _______________________.

Одговор:

Крсте Петков Мисирков

17. Крсте Петков Мисирков се залага за основа на македонскиот литературен јазик да се земат ________________.

Одговор:

централните македонски говори (прилепски-битолски-велешки-охридски);


18. Кога е донесена одлука за официјализација на македонскиот јазик во македонската држава:
а) на Првото заседание на АСНОМ (2.8.1944);
б) на Второто заседание на АСНОМ (2.8.1945);
в) на состанокот на комисијата за јазик, по Втората светска војна.

Одговор:

а) на Првото заседание на АСНОМ (2.8.1944)