За матуранти

Покрај мојот прирачник „За матуранти“ кој навистина помага за подготовка на матурскиот испит по македонски јазик и литература, бидејќи е работен според испитната програма, сега ќе имате можност речиси целата негова содржина да ја следите преку аудио-видео лекции и на тој начин уште полесно да го повторите материјалот за тестот.

Испитна програма

 

Јазик

 

Наука за јазикот – лингвистика

Аудио-видео повторување на темата:

  • што е лингвистика;
  • што е јазик;
  • поделба на јазиците;
  • национален јазик;
  • дијалектен јазик;
  • стандарден јазик;
  • видови писмо