Следните вежби и задачи се за повторување на лекциите за броеви и правилната употреба на броевите. Опфатени се вежби за:

  1. одредена бројност, и
  2. приближна бројност

Броевите се зборови со кои се означува количество предмети, точно определено или приближно. Има посебни форми за бројност на лица.

 

Вежби:

1. Кои од следните зборови се броеви?
еден, еднаш, единица, едно, една, единаесет, единаесетмина, прв, првпат, два, две, двајца, двојка, два-три, дванаесет, дваесетина, дваесетмина, втора.

еден, едно, една, единаесет, единаесетмина, два, две, двајца, два-три, дванаесет, дваесетина, дваесетмина.

2. Напиши приближна бројност од броевите:

5-6, 12-13, 30-40, околу 50, 200-300, 3000-4000

5-6: пет-шест,

12-13: два-тринаесет,

30-40: три-четириесет,

околу 50: педесетина,

200-300: двесте-триста,

3000-4000: три-четири илјади.

3. Напиши бројност за лица од следните броеви:

7, 12, 50, 65

7 – седуммина,

12 – дванаесетмина,

50 – педесетмина,

65 – шеесет и петмина

4. Напиши ги со зборови следниве цифри: 16, 99, 666, 1285, 53 721, 452 880.

16 – шеснаесет,

99 – деведесет и девет,

666 – шестотини шеесет и шест,

1285 – илјада двесте осудесет и пет,

53 721 – педесети и три илјади седумстотини дваесет и еден,

452 880 – четиристотини педесет и две илјади осумстотини и осудесет.

5. Членувај ги следните броеви: шест, осуммина, тринаесет, деведесет и пет.

шест – шесте,

осуммина – осумтемина,

тринаесет – тринаесетте,

деведесет и пет – деведесет и петте.