Entries by Билјана

Матурски прашања граматика – тест 3

Javascript is disabled

Javascript is disabled on your browser. Please enable it in order to

Повеќе >>

Современи правци во литературата

Под современа литература се подразбира литературата создавана во дваесеттиот век, а уште повеќе литературата по Втората светска војна.

Како последен правец во литературата од XIX век се смета реализмот, а потоа при крајот на XIX и почетокот на XX век се појавуваат неговите продолженија – натурализмот и социјалистичкиот реализам.

Натурализмот подразбира реализам без стилизирање и идеализирање, прикажување на стварноста таква каква што е – со своите неубави, непристојни и тажни, во детали опишани слики. Овој правец го започнува францускиот … Повеќе >>

Матурски прашања граматика – тест 2

Javascript is disabled

Javascript is disabled on your browser. Please enable it in order to

Повеќе >>

Матурски прашања граматика – тест 1

Javascript is disabled

Javascript is disabled on your browser. Please enable it in order to

Повеќе >>

Реализам – појава и подвидови

Правецот реализам се појавува во услови на целосен напредок на науката, во триесеттите години од XIX век. Прво се појавува во Франција, за набрзо да се рашири и во другите европски земји.

Особености на реализмот

1. Одразување на животната стварност, но не како буквално фотокопирање, туку како обопштување (од повеќе слични ситуации или личности се прави избор и се создава еден, односно се обопштува);

2. Се анализира, се критикува и се бара разрешување;

3. Создавање на типични карактери во типична

Повеќе >>