Вежби за екстерно (III стручно)

Повторете ја темата Македонската литература меѓу двете светски војни.
Голем дел од прашањата се преземени од прашањата за екстерно тестирање, но понудените одговори се произволни, односно претпоставени. Иако е така, сепак, ова е добра подготовка за екстерното тестирање.

1. Доминантни мотиви во песните од збирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин се:

а) патриотските; б) аргатските; в) љубовните; г) пејзажните.

2. Кои песни се од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин?

а) „Бисера“ и „Голапче“; б) „Алтана“ и „Жетварките“; в) „Глас … Повеќе >>