„Слово за празниците“ – Пејчиновиќ

„ Слово за празниците“ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор.

Тоа е текст од книгата „Огледало“.

Темата во текстот е празнувањето на христијанските празници.

Идејата е како да се поправат грешките при празнувањето.

Во овој текст, за разлика од традиционалните црковни проповеди каде примерите се земени од светите книги, Пејчиновиќ примерите ги земал од секојдневниот живот на селаните.

Освен тоа, во текстот има и дијалози во кои зборуваат селаните што за првпат се сретнува … Повеќе >>

Просветителство

Просветителство во Европа

ри крајот на XVII век, моќната буржоазија сакала што побрзо да го симне феудализмот од опшествената сцена. Просветителството се јавува како идеологија на буржоазијата која верувала дека за менување на општеството е доволно да се смени сознанието на човекот. Како најнапредна се јавува буржоазијата во Англија чии научници и мислители ги шират новите идеи.
Просветителството (рационализмот) на прво место го става човековиот разум. Човекот не можел повеќе да се задоволи со толкувањето на црквата за настанокот на

Повеќе >>

Јордан Хаџи Константинов – Џинот („Труд ми е името“)

ордан Хаџи Константинов – Џинот (1821-1882) живеел и работел на преминот од просветителскиот кон преродбенскиот (романтичарскиот) период во Македонија. 

Роден е во Велес, во сиромашно семејство на црковен клисар. Таму завршил основно ќелијно училиште. Учел во Самоков и Солун, а по завршувањето на школувањето се вратил во Велес каде отворил училиште и предавал на народен јазик. Но, гркоманите го изгониле, па тој отишол во Скопје каде развива широка дејност (меѓу другото и театарска), а училиштето се стекнува со голем углед.

Повеќе >>

Јоаким Крчовски

оаким Крчовски живеел и работел на преминот од XVIII во XIX век. Немаме податоци за неговото раѓање, времето и местото, како ни за смртта. Се претпоставува дека презимето го добил според турскиот назив за Кичево – Крчово и дека најверојатно бил родум од таму. Учителствувал во Паланка и Кратово и со тоа, тој е еден од првите наши манастирски учители.

Крчовски отпечатил пет книги:

1. „Слово исказаное заради умирание“, печатена 1814 г. во Будим и е анонимна, но според стилот

Повеќе >>

Слово заради завист („Различна поучителна наставленија“)

оаким Крчовски живеел и работел на преминот од XVIII во XIX век. Немаме податоци за неговото раѓање, времето и местото, како ни за смртта. Се претпоставува дека презимето го добил според турскиот назив за Кичево – Крчово и дека најверојатно бил родум од таму. Учителствувал во Паланка и Кратово и со тоа, тој е еден од првите наши манастирски учители.

Темата на текстот „ Слово заради завист “ е зависта како негативна човекова особина, а идејата – да се искорени

Повеќе >>