Житијата на Кирил и Методиј

„Панонските легенди“ ги содржи житијата на словенските просветители Кирил и Методиј. Тоа е најстарото оригинално дело на словенската средновековна литература.

Составено е од два дела: Житие на Кирил и Житие на Методиј.

Житието на Кирил

(Константин Филозоф 826—869)

 

Воведен дел

 

Во овој дел е даден краток теолошки вовед во кој авторот се повикува на Бога и вели дека луѓето треба да го следат неговиот пат, па им го испратил Кирил како учител. Всушност, го претставува Кирил како божји

Повеќе >>

Средновековна литература (видови)

иблијата и црквата извршиле многу силно влијание врз човекот. Со векови човекот бил притиснат да го живее животот на земјата под силни црковни норми, да работи и страда, а како награда за земните откажувања да го добие вечниот – задгробен живот. Ова силно влијание на црквата, секако имало одраз врз уметничките создавања. Ова е десетвековното апстинирање од уметнички израз, средниот црн век, времето на инквизицијата. Секое и најмало пројавување на уметност, наука или било каков напредок било казнувано со смрт

Повеќе >>

„ Панонски легенди “

„ Панонски легенди “ е најстарото оригинално дело од нашата (словенската) средновековна литература.
Составено е од два дела: Житие на Кирил и Житие на Методиј.
Во житијата е опишан животот на двајцата создавачи на словенската писменост.
Во врска со авторството на житијата има различни мислења, од кои се издвојуваат две:
1. Дека автор на Кириловото житие е Методиј, а на Методиевото Климент Охридски;
2. Дека автор на двете житија е Климент Охридски.
Тема во житијата е животот и делото на
Повеќе >>

Климент Охридски – Охридска книжевна школа

Климент Охридски
(830/835—916)
.
Животот на Климент Охридски

.

Податоци за животот на Климент Охридски добиваме од „Пространо Климентово житие“ од Теофилакт (XI век) и „Кратко Климентово житие“  од Димитрија Хоматијан, напишано на грчки јазик.

За раѓањето; дата, место, родители – податоци нема. Годината на раѓање се определува од 830 до 835. Исто така, нема податоци за неговото школување, но се разбира дека имал добро образование, зашто бил пратен на Моравската мисија, заедно со Кирил и Методиј.

Се претпоставува

Повеќе >>

„ Пофалба на нашиот татко и учител словенски Кирил Филозоф “ од Климент Охридски

            Похвално слово
 
            („ Пофалба на нашиот татко и учител словенски Кирил Филозоф “)
            Овој текст од Климент Охридски е една од најпоетичните творби од старословенската литература.
            Словото претставува химна во која се искажува топлата љубов и благодарност кон учителот (тема).

            Идејата е пофалба на Кирил и повикот да се слави неговото име и дело.

 

            Композициски текстот е составен од четири дела:
            1. Обраќање кон народот за големината и славната победа на Кирил.
            Еве, ни светна, христољупци, светлозрачниот спомен на
Повеќе >>