Црноризец Храбар „О писменех“ (За буквите)

 

рноризец Храбар е анонимен писател од словенската средновековна литература. Псевдонимот значи – калуѓер храбар. Се криел зад псевдоним заради засилената борба на грчкото свештенство против Словените и нивната желба за елинизација. Според податоците од неговиот текст „О писменех“ („За буквите“), дознаваме дека живеел во X век (уште се живи оние што ги виделе Кирил и Методиј), дека работел и творел во Охридската книжевна школа.

Некои слависти сметаат дека зад псевдонимот Црноризец Храбар се крие Наум Охридски. За жал, други податоци

Повеќе >>

О писменех (за буквите) – текстот

О писменех

Црноризец Храбар

Порано Словените немаа книги, туку се служеа со рески и цртички, читаа и гатаа, исто како и многубошците.
А кога се покрстија, беа принудени словенските зборови да ги пишуваат со римски и грчки букви, без некое посебно правило. Но како може добро да се пишува со грчки букви: бог, или живот, или ѕелов или црков, или человек, или широта, или штедроти, или јуност, или јаду, или јазил или јад, и слични на овие? И така се
Повеќе >>

Матурски прашања за Климент Охридски (6. 2010)

Во јуни 2010 година, на државната матура, за Климент Охридски ја имаше следната задача:

Прочитај го внимателно извадокот и одговори на поставените прашања.

„ПОХВАЛА НА НАШИОТ БЛАЖЕН ТАТКО И УЧИТЕЛ СЛОВЕНСКИ СВЕТИ КИРИЛ“
од Климент Охридски

Еве ни светна христољупци светлозрачниот спомен на нашиот преблажен татко Ки рил, нов апостол и учител на сите земји, којшто огреа на земјата како сонце со вистинска вера и убавина, како сонце на трисушното божество, осветлувајќи го сиот свет.

Божјата премудрост си соѕида храм … Повеќе >>