Акцентот во македонскиот јазик

Акцентот во македонскиот јазик

Акцент е нагласеното, посилно изговарање на еден слог во зборот. Слогот врз кој паѓа акцентот се вика акцентиран слог.
Македонскиот акцент е динамичен и определен.
Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определено место во зборот.
Местото на акцентот во македонскиот јазик е на третиот слог од крајот на зборот кај трисложните и повеќесложните зборови.
            Правила за акцентирањеПовеќе >>

Отстапување од третосложното акцентирање

Отстапување од третосложното акцентирање имаме во следните случаи:

1. Кај глаголскиот прилог акцентот стои на вториот слог од крајот на зборот.
На пр.: читáјќи, седéјќи, одéјќи.
2. Кај прилошки употребените членувани именки (како прилози за време, кога? – ова лето – летóво).
На пр.: Зимáва не бев на скијање.
            
Ако се употребени како обични членувани именки, тогаш нема отстапување.
            
 На пр.: Многу сакам зима. Многу ја сакам зи`мава.
3. Кај зборови од туѓо потекло.Повеќе >>

Акцентски целости

Во нашиот јазик неколку зборови можат да се подведат под ист акцент.
Група зборови поврзани со заеднички акцент се нарекуваат акцентски целости.
Групата зборови всушност ја сфаќаме како еден збор и ја акцентираме според правилото: на третиот слог од крајот на зборот, односно на целината.
1. Акцентски целости со негацијата не
            а) Негацијата не и глаголот што следува се подведуваат под заеднички акцент.
        На пр.: нéU дојде, нéUкажа, нéПовеќе >>