Неменливи зборови се дел од морфолошката поделба на зборовите.
Морфолошки, според своите надворешни својства, зборовите се делат на: менливи и неменливи.
Неменливите зборови не претрпуваат никакви промени. Тие секогаш се јавуваат во истата форма.
На пример, сврзникот „и“ не може да го промениме, понатаму зборовите: по, во, над, ако, меѓу, ќе, итн. не претрпуваат промени.
Неменливи зборови се:

Морфолошка поделба на зборовите

Морфолошка поделба на зборовите е групирањето на зборовите според надворешните, односно граматички карактеристики.

Има повеќе поделби на зборовите.

Најстара е онаа поделба во која зборовите се групирани според своите внатрешни својства. На пример, сите зборови што означуваат име на нешто (предмет, појава, чувство итн.) спаѓаат во групата именки. Другите групи ги сочинуваат: придавки, заменки, глаголи, броеви, прилози, предлози, сврзници, извици, честици и модални зборови.

Морфолошки, според своите надворешни својства, зборовите се делат на: менливи и неменливи.
1. Менливите зборови може … Повеќе >>

Прилози

Прилози се неменливи зборови што ги дополнуваат првенствено глаголите по место, време, начин и количество.
Освен глаголите, тие можат да дополнуваат и придавки, именки и други прилози.
Видови прилози
Според значењето прилозите се делат на:

1. Прилози за место: каде, близу, далеку, овде, таму, онде, горе, долу, натаму, наваму, напред, назад, лево, десно, налево, тука, некаде, никаде, дома, озгора, оздола итн.

На пример:

Тука не може да ги оставиш своите работи. Онеси ги долу, те молам.

Во реченицата,

Повеќе >>

Предлози

Предлози се неменливи, службени зборови кои покажуваат однос меѓу именските зборови во реченицата или однос меѓу глаголското дејство и додатоците.

 

На пр.: Книгата е на масата. (именски зборови)

Стојам до ѕидот. (глаголот и додатокот)

Предлозите најчесто имаат пространствено значење, односно го означуваат местото на предметот во просторот.

 

Предлози во македонскиот јазик

 

Предлозите се дадени по азбучен ред.

 

Без означува немање на нешто.

На пример: Што си дошол без тетратка?… Повеќе >>

Честици

Честици се неменливи зборови што се придаваат на други зборови за да ги засилат или изменат во нивното значење или да го изменат значењето на целата реченица.

 

Видови честици

 

1. Со засилувачко значење: де, бе, ма, барем, пак, меѓутоа, просто;
2. За потврдување: да;
3. За негирање: не, ни ниту;
4. Со прашално значење: зар, ли, дали;
5. За изделување: само, единствено;
6. Со количествено значење: точно, токму, скоро, речиси, рамно;
7. Со начинско: би, да, нека, ќе;… Повеќе >>

Сврзници

Сврзници се неменливи зборови кои поврзуваат други зборови или цели реченици во составот на сложената реченица.

На пр.: Јас и ти ќе одиме кај него. (зборови)
Тие отидоа и по пет минути се вратија. (реченици)

 

Видови сврзинци

 

1. Сврзниците според составот се делат на:

 

а) прости – составени од еден збор : и, а, но, ама, или, да итн.

б) сложени – составени од два или повеќе збора : за да, макар што, поради тоа што итн.… Повеќе >>