Вежби за повторување (именски зборови)

Тест за повторување – именски зборови

 

1. Состави најмалку пет збора со додавање афикси на коренот ШЕТА.

_________________________________________________________________________________
2 поена
2. Подели ги следните зборови на морфеми: течност; разгледница; размислува

_________________________________________________________________________________
2 поена
3. Определи ги видовите морфеми од кои се составени зборовите:

приредбата; капак
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 поена
4. Определи го родот на следните именки:
мускули ________________
песок ________________ 2 поена

5. Направи морфолошка анализа на именките (вид, род, број, определеност)
есента __________________________________________________________
дете ______________________________________________________________
2 поена
6. … Повеќе >>

Глаголи (граматички категории)

Глаголи се зборови што означуваат дејство или состојба и се поврзани со лицето кое го врши дејството.
Глаголот е најсложената структура во македонскиот јазик.

Граматички категории кај глаголите

1. Лице, род и број кај глаголите

а) Под категоријата лице се подразбира учесникот во говорот.
Глаголите се согласуваат со личните заменки и тие имаат форми за трите лица во еднина и множина.
1л. – лицето што зборува;
2л. – лицето на кое му се зборува;
3л. – лицето за кое се

Повеќе >>

Глаголски групи; глаголски форми

Глаголски групи

Глаголите се делат во групи според тоа на која самогласка завршуваат во 3л. еднина сегашно време.
а) -а група : чита, игра, вика;
б) -и група : носи, моли, коси;
в) -е група : плете, пее, пие.

На пр.: сегашно време
1л. учам
2л. учиш
3л. учи
Во 3. лице еднина завршува на и, значи глаголот е од и – група.

Глаголски форми

Во зависност од тоа дали се менува само глаголот (со наставки) или во склопот на … Повеќе >>

Именски форми на глаголот

Во простите глаголски форми спаѓаат и именски форми на глаголот.

1. Глаголска л-форма

Глаголската л-форма нема самостојна употреба во реченицата. Со неа и со помошниот глагол сум се градат некои сложени глаголски форми.
Се образува од глаголот и наставките: -л, -ла, -ло; -ле.
На пр.: викал, викала, викало; викале; носел, носела, носело; носеле; плетел, плетела, плетело; плетеле.

2. Глаголска придавка

Глаголската придавка врши две служби: глаголска и придавска. Кога е со помошниот глагол сум или има, глаголската придавка врши глаголска … Повеќе >>

Прости глаголски форми

Прости глаголски форми се: сегашно време, минато определено време и заповеден начин.

 

Сегашно време

Сегашното време означува глаголско дејство што се врши во моментот на зборувањето. Тоа се образува од несвршени, трајни глаголи. Се образува од основата на несвршен глагол и наставките:

еднина
1л. -м
2л. -ш
3л. /
множина
1л. – ме
2л. – те
3л. – ат

На пр.:
а-група

еднина
1л. вик-а-м
2л. вик-а-ш
3л. вик-а
множина
1л. вик-а-ме
2л. вик-а-те
3л. вик-а-ат

и-група

еднина
1л. … Повеќе >>