Извици; Модални зборови

Извици

Извици се зборови со кои се изразуваат чувствени рефлекси, се обрнува внимание или се имитираат звуци.
Најчесто, тие стојат на почетокот на реченицата и не се поврзани со неа по граматички пат. Може да стојат и самостојно и тогаш претставуваат еквивалент на реченица.
1. Извици се : оф, уф, леле, еј, ало, трас, бум, му, мјау;
2. Извиците може да бидат образувани и од полнозначни зборови : мај-
кице, боже, помош, марш, стоп, аман, браво;
3. Извиците често се … Повеќе >>

Вежби (глаголи, неменливи зборови)

Прашања и вежби за глаголи и неменливи зборови:

 

1. Определи го видот на следните глаголи:

прелистува, загледа, заспа, затропа, тропа, тропна.

2. Определи ја глаголската група на следните глаголи:

појдов, дојде, зборуваше, шиевме, седна.

3. Образувај сегашно и идно време (во двата броја и сите лица) од глаголот СЕДНА и СЕДИ.

4. Образувај ги двата начина: заповеден и можен (во двата броја и сите лица) од глаголот СЕДНА.

5. Направи минато определено време (во двата броја и сите лица) … Повеќе >>