Жители на населени места

Жители на населени места се пишуваат со мала буква.

Називите што се наведени подолу се според „Правописот“ од 2015 година.

Кај некои од нив се оставени постарите (подолги варијанти) и новите покуси како двојни форми, но кај голем дел само кусите форми се сметаат за правописно точни.

На пример, за Гостивар имаме само:  гостиварец, гостиварка, гостиварци; ама за Тетово имеме двојни форми: тетовец/тетовчанец, тетовка/тетовчанка, тетовци/ тетовчани.

 

Жители на населените места во Македонија

 

Во продолжение е даден … Повеќе >>

Согласни групи

Во македонскиот јазик има карактеристични согласни групи.

Според Правописот, тие се пишуваат вака:

.

Согласните групи мн и вн

.

 • Групата (-)мн– во стандардниот јазик се изговара и се пишува во зборовите: гламна, гумно, дамнина, одамна, огламник, самне, рамна, демне, ѕемне, симне, многу, мнозина.
 • Со (-)вн– се пишуваат зборовите: внатре, внук, плевна.

.

Согласни групи со с, з и ш

.

 • Согласките с, з и ш пред наставките -че, -ца, -це најчесто преминуваат во в:
Повеќе >>

Македонската азбука

Македонската азбука содржи 31 писмен знак (буква, графема) со кои се бележат македонските гласови (фонеми).

На следната слика, од Правописот (2015) се дадени буквите со печатно и ракописно кирилско писмо:

Во македонскиот фонетски систем постои уште еден глас што се слуша како затемнето ‘а’ и се бележи со апостроф (’).

Се среќава во некои сопствени именки: В’чков, К’чев, К’шање, С’лп и др. Во стандардниот јазик овој глас се бележи со а: кана, саклет и сл.

 

Пренесување на

Повеќе >>

Пишување на согласките Н и Њ

Согласката Н се пишува:

 

 • во зборовите: вишна, пена, пустина, затина, препина, протина, сопина, свински, свинче, свинштина, бастун, во личното име Прохор Пчински и др.;

 

 • пред б во случаите како: бонбона, бонбониера, Истанбул, одбранбен, прехранбен, станбен итн.;

 

 • пред други согласки: инјекција, инјектира, инстинкт, инстинктивно, конјугација, конјункција, конјунктивит, конјунктурен, конфекција и сл.

Согласката Н не се пишува во зборот: величествен.

Согласката Њ се пишува:

 

 • во зборовите: дење, сињак, сукња;

 

 • на крајот од зборот, во зборовите од домашно
Повеќе >>

Пишување на согласките В и Ф

Гласовите В и Ф се пар од звучна и безвучна согласка.

Според македонскиот Правопис, согласката В не се едначи по звучност.

Таа се пишува:

 • на почетокот од зборот кај: влез, внатре, внесе, внук, втор, втораче, вторник, второлигаш, второстепен, вторпат, вчера;
 • на други позиции во зборот: був, евтин, евтинија, кожув, мавта, мавне, фреквенција и сл.

Гласот в не се пишува и не се изговара во следниве случаи:

 • во почетокот на зборот: заемен, заемно, заемност;
 • во глаголите: преземе, заземе;
Повеќе >>