Употреба на голема буква

 

Со голема буква се пишуваат:
1. Почетниот збор на реченицата.
             
На пр.: Денес имав среќа.
  
2. Имињата, презимињата и прекарите, имињата на животните и фамилиите.
             
На пр.: Моето име е Билјана Богданоска, а моето куче се вика Арни.
3. Посвојните придавки изведени од лични имиња со наставките -ов, -ев и -ин.
             
На пр.: Вчера го видов Игоровиот пријател Зоран.
На Милкиниот прозорец има најмногу цвеќиња.
4. Географските и топографските имиња. Ако се составени Повеќе >>

Правопис на Ј, Ќ, Ѓ, Л, Љ

 

             
            1. Ј секогаш се пишува меѓу И и А.
            На пр.: Марија, историја, Македонија
            2. Кога во зборот ќе се најдат три самогласки една до друга, меѓу последните две се пишува Ј.
            На пр.: пееја, знаеја, умееја, ткаеја
            3. Кај именките изведени од глаголи со наставката -јач.
            На пр.: пејач, сејач, скијач
            4. Се пишува во формите на заповеден начин.
            На пр.: пиј – пијте, пеј – пејте
            5. Во наставката на глаголскиот Повеќе >>

Удвоени согласки

 

Во нашиот јазик во составот од два дела на зборот (претставка или наставка) често доаѓаат во допир две исти согласки. Во изговорот тие два се слеале, па и се пишува само една согласка:
а) со претставки (префикси)
бестрастен, иседи, исекне, исече, исели, иситни, исуче, расади, расее, раседла, расече;
б) со наставки (суфикси)
руски, воена, камена, пламена, опозициона, ротациона;
в) кај именките на – ст во членуваната форма
болест – болеста, жалоста, радоста, (шесте).Повеќе >>

Слеано и разделено пишување на зборовите

 

Два или повеќе одделни збора добиваат ново значење откако ќе се спојат во еден сложен збор. Во зависност од степенот на срастување овие зборови може да се пишуваат слеано или со цртичка меѓу компонентите.
            
            1. Сложените именки и придавки поврзани со самогласките о и е се пишуваат слеано.
            На пр.: огномет, риболов, великодушен, очевидец, лицемерен
            2. Именките и придавките со прв дел: пол-, полу-, се пишуваат слеано.
            На пр.: полноќ, полчасовен, полугодие, полуписменПовеќе >>

Делење на зборот на крајот од редот

 

            Кога не можеме да го напишеме зборот во еден ред, го пренесуваме во друг ред, тоа преставува делење на зборот на крајот од редот.
            Зборот го пренесуваме во нов ред онаму каде што завршува слогот. Делењето се бележи со цртичка (-) во истиот ред, а во новиот ред го пишуваме само останатиот дел од зборот.

            Слоговите можат да бидат отворени и затворени.
            а) Отворени се оние слогови што завршуваат на самогласка.
       (На пр.: Повеќе >>