Правопис на броевите

 

            1. Бројот 6 се пишува со т на крајот: шест.
            2. Кај десетките: 50 – педесет, 60 – шеесет, 90 – деведесет.
            3. Кај стотките: 100 – сто, 200 – двесте, 300 – триста, потоа сите стотки ја имаат наставката: -стотини, 400 – четиристотини, 500 – петстотини, 600 – шестотини.
Исто е и кај приближните броеви: 600-700: шест-седумстотини.
            4. Се пишува: илјада; но: милион, милијарда, билион.
            5. Сложените броеви што се поврзуваат со Повеќе >>

Скратеници и скратување на зборовите

При пишувањето често имаме потреба да ги скратуваме зборовите. Скратеници се добиваат на неколку начини:

            1. Зборовите се скратуваат така што се пишуваат само почетните букви наместо целиот збор.
            в. – век, види, весник
            г. – господин
            ж.р. – женски род
            м.р. – машки род
            л. – лице
            н.е. – наша ера
            с. – село
            т.е. – то ест
            т.н. – таканаречен
            2. Некои скратеници се пишуваат со големи букви.
            В.П. – воена поштаПовеќе >>

Апостроф (’) , надреден знак (`)

 

            Апостроф (’)
            1. Како правописен знак, апострофот се пишува на местото на изоставен глас во зборот.
            На пр.: м’гла, с’нце.
            2. На почетокот од зборот пред самогласното р.
            На пр.: ’рж, ’рти, ’ржи.
            Надреден знак (`)
            Надреден знак се пишува само во три случаи:
            1. Над самогласката е во кратката заменска форма од нас нè, за да се разликува од негацијата не.
            На пр.: Кога влеговме не нè забележаа веднаш.
            2. Над самогласката Повеќе >>

Црта (тире)(—) , цртичка (-)

 

             Црта (тире) (—)
            1. Црта се употребува наместо наводници во директниот говор.
            На пр.: — Каде си тргнала? — праша Мирко.
                                    — Никаде, — одговори Каролина.
            2. Црта се пишува пред збор, израз или цела реченица што сакаме да ја истакнеме.
            На пр.: Тој научи за денес, ама — попусто, професорот не го праша.
            3. Црта се става и на местото од испуштени зборови.
            На пр.: Ние за волкот — а тој на Повеќе >>

Наводници („ “), загради ( )

 

            Наводници („ “)
            1. Наводници се пишуваат во директен говор, односно на почетокот и на крајот од нечии туѓи зборови.
            На пр.: Тој рече: „Денес добро се чувствувам“.
       „Денес, — рече тој — добро се чувствувам“.
            Правописно, ако реченицата завршува со точка, се пишува: наводници – па точка (“.); ако завршува со: прашалник, извичник, три точки; тогаш прво се пишуваат тие – па наводниците.(?!…“)
            На пр.: Тој праша: „Ќе дојдете кај мене?“
            2. Повеќе >>