Пишување на Ќ и Ѓ

Според правописот, согласките Ќ и Ѓ се пишуваат или не се пишуваат во следните случаи:
.
Пишување на Ќ
.
Ќ се пишува:
.
1. во честичката за идно време ЌЕ;
На пример: ќе одам, ќе учам.
.
2. во наставката -ЈЌИ за образување на глаголскиот прилог;
На пример: одејќи, спиејќи.
.
3. во зборовите и формите: нејќе, синоќа, плеќи, сваќа, сфаќа, смеќава, ќути, ќерка, куќа;
. 
4. се среќава во голем број зборови од туѓо потекло (турски и Повеќе >>

Белина (празно место)

Белина (празно место) е правописен знак.

Белина се употребува:
 • помеѓу зборовите за означување крај на зборот;

На пример: Денеска е многу студено.

 • зад интерпункциските знаци: точка, запирка, точка и запирка, две точки, три точки, прашалник и извичник.
 • кај датумите, ако месецот е напишан со римски број: 29.X 2018 г.;
 • кај скратувањата, помеѓу два или повеќе скратени збора: и др., и сл.;
 • помеѓу иницијали: Ј. Х. К. Џинот;
 • при математички операции, пред и зад знакот: 22 — 12 = 10;
 • меѓу
Повеќе >>

Ѕвездичка (*)

Ѕвездичка (*) е правописен знак. Таа може да стои од левата или од десната страна на зборот или на текстот.

 • кога треба да објасниме некој збор, тврдење, став и др. ѕвездичката стои од десната страна над зборот. Објаснувањето се пишува во фуснота.

На пример:

На гредите во овој дел од куќата се фрлени разни алати: рала, јареми*, косила, дршки за мотики, лопати, казми**, и ред други дрвени остени***, ластегарки, стапови, кои чекаат да ги заменат тие што се во употреба.… Повеќе >>

Коса црта (/)

Коса црта (/) е правописен знак. Се пишува со или без белина од двете страни.

 

Коса црта со белини од двете страни се пишува:

 

 • при одделување стихови кога не се подредени еден под друг;

На пример:

Се к’ти ноќта црна! / Се рути карпа — мрак! / И петли в село пеат / и зората се зори — / над карпа в крв се мие / и темнината пие / силно / светнал / ден!

 • при одделување строфи
Повеќе >>

Три точки (…)

Три точки (…) се интерпункциски знак.

Три точки се пишуваат:

 • на крајот на незавршен исказ или во средината на реченицата ако се јавува прекин. Пред нив нема белина (празно место), односно се пишуваат веднаш зад последниот збор, а по нив има белина.

На пример:

Не знае дека тука тешко се живее, не знае дека нема за леб, не знае… Ќе дојде, па ќе види.

Сите ќе слушнат за мојата радост… за успехот на мојот син.

 • во незавршен исказ од прашални
Повеќе >>