Две точки (:), точка и запирка (;)

 Две точки (:)

            1. Две точки се пишуваат пред набројување.
            На пр.: Денес по распоред имаме: англиски, математика, хемија, историја, македонски и биологија.
            Во овој случај зад двете точки пишуваме мала буква.
            2. За директен говор, пред туѓите зборови се пишуваат две точки.
            На пр.: Томе рече: „Денес ќе си одиме порано“.
            Во овој случај зад двете точки се пишува голема буква (бидејќи го сфаќаме како друга реченица).
            Точка и запирка (;)
            1. Точка Повеќе >>

Прашалник (?) и извичник (!)

 

            Прашалник (?)
            1. Прашалник се пишува на крајот од прашалната реченица.
            На пр.: Ќе дојдеш ли утре кај мене?
            2. Се пишува зад прашални зборови и изрази.
            На пр.: Кога?, Каде?, Зошто?
            Извичник (!)
            1. Извичник се пишува на крајот од извичните реченици.
            На пр.: Земјо моја, татковино мила!
            2. На крајот од речениците со кои се искажува построга заповед.
            На пр.: Дојди ваму веднаш!
            3. Во речениците со кои искажуваме силна возбуда.Повеќе >>

Запирка (,)

            А. Запирка во проширената реченица

            1. Со запирка се одделуваат еднаквите делови во реченицата (подмети, предмети, атрибути), како набројување.
            На пр.: Доматите, пиперките, морковите и компирите беа скапи оваа година.
            2. Апозицијата се одделува со запирка.
            На пр.: Тони, мојот сосед, има убаво куче.
            3. Извиците се одделуваат со запирка.
            На пр.: Оф, нешто ме боцна!
            4. Вметнатите зборови и изрази се одделуваат со запирка.
            На пр.: Вие, се разбира, сте во право.
            5. Повеќе >>

Точка (.)

1. Точка се пишува на крајот од расказните реченици и на крајот од речениците со кои се искажува блага заповед.

            На пр.: Денес ќе ручаме подоцна.
       Јади убаво, те молам.
            2. Правописно точка се пишува кај скратениците.
            На пр.: и сл., и др., итн., г. (но, не кај сите! Види: Скратеници и скратување на зборовите.)
            3. Кога набројуваме зад редните броеви ако се напишани со арапски цифри се пишува точка.
            На пр.: 1. ——– Повеќе >>