Прашалник (?)

Прашалник е интерпункциски знак. Како правописен не се употребува.

Со него се бележи прашалната интонација, односно промената на тонот од ниска кон висока точка.

 

Прашалникот го употребуваме:

 

  • на крајот од прашалната реченица во чијшто состав има прашални зборови или изрази;

На пример: Ќе дојдеш ли утре кај мене?

  • на крајот од алтернативно прашање со сврзникот или;

На пример: Ќе дојдеш или не?

  • на крајот од прашална реченица што не содржи прашален збор или израз;

На пример: Ќе … Повеќе >>

Наводници („ “)

Наводници („ “) се интерпункциски знак. (Тие не се употребуваат како правописен знак.)

Влезните наводници се пишуваат долу („) на почетокот, а излезните наводници се пишуваат горе (“) на крајот од исказот.

 

Наводници се пишуваат:

  • во цитати, нечии искази што се претставуваат директно, онака како што се кажани или напишани; 
На пример: Тој рече: „Денес се чувствувам добро“.
       „Денес, — рече тој — се чувствувам добро“.
  • во искази што ги преземаме од друг, а ги кажуваме како сопствен исказ;
Повеќе >>

Две точки (:)

Две точки (:) се интерпункциски и правописен знак.

 

Како интерпункциски знак

Како интерпункциски знак, две точки се употребуваат:
  • пред набројување (зборови, зборовни состави, реченици или делови од текстот);

На пример: Денес по распоред имаме: англиски, математика, хемија, историја, македонски и биологија.

  • по зборовите или изразите: како, на пример, и тоа, имено, следново, овие и сл. со кои се воведува набројувачка низа;

На пример: Напишете антоними за следниве зборови: ден, горе, молчи, пред.

  • при набројување во вертикална низа, кога тие
Повеќе >>