Стилистика (функционални стилови)

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

.

Разликуваме два вида стилистика:
1. Литературна (за стилските фигури, тропи);
2. Лингвостилистика, во која спаѓаат и функционалните стилови.

.

Функционалните стилови ги употребуваме во зависност од тоа каде, со кого и за што зборуваме или пишуваме. На пример, различен стил на зборување ќе употребиме при комуникација со пријателите, со наставниците и претпоставените, со некој кој има повисоко или

Повеќе >>

Научен стил

Научен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Hаучниот стил ги покрива областите на науката и техниката, образованието и просветувањето. Може да биде во усна и писмена форма, но карактеристична е објективноста на изложувањето, постапноста, логичноста и прецизноста.
Јазичниот израз кај научниот стил е строго специјалистички за определена област со претходно

Повеќе >>

Административен стил

Административен стил е функционален стил кој е дел од стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Административниот стил уште се вика и деловен и се употребува при официјално-деловното комуницирање меѓу државите, институциите во една држава, во рамките на институциите и меѓу граѓаните и државата.

Во административен стил се разликуваат три потстила:
  • Дипломатски – се употребува во меѓудржавното комуницирање преку договори, спогодби,
Повеќе >>

Публицистички стил

Публицистички стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Публицистички е оној стил што ги покрива сите области од општествено-политичкиот живот: политика, економија, наука, образование, култура, спорт, секојдневен живот (она што го има во весник и на вести).
Овој стил го употребуваат новинарите во весниците, списанијата, на радио и телевизија. Значи, има писмена и усна форма.
Јазикот што
Повеќе >>

Уметничко-литературен стил

Уметничко-литературен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Уметничко-литературниот стил се однесува на уметноста, односно на сферата на естетското комуницирање меѓу луѓето.
Овој стил се карактеризира со сликовотост и изразност кои ја активираат фантазијата што се постигнува со широка употреба на стилски фигури.
Јазикот на уметничката литература е поширок од литературниот бидејќи се употребуваат и дијалектизми, архаизми,
Повеќе >>