Обезвучување на гласовите на крајот од зборот

Обезвучување на гласовите на крајот од зборот е гласовна промена каде звучните согласки на крајот од зборот се изговараат безвучно (но, се пишуваат звучните).
На пр.: се пишува: леб, град, мраз, роб, грав, прав, млад (а се слуша: леп, грат, мрас, роп, граф, праф, млат)

(За да знаете како да го напишете, ако се двоумите, членувајте го зборот: леб – лебот, град – градот; тогаш јасно се слуша звучната согласка.)

Повеќе >>

Испуштање (елизија) на гласовите – (+вежби од фонетика)

Една од гласовните промени во македонскиот јазик е испуштање или елизија на гласовите.
Во македонскиот јазик како непостојани самогласки кои се испуштаат се јавуваат е, о и а. Во некои наставки и суфикси тие самогласки се губат. Најчесто тоа се случува во множинските форми на зборовите поради олеснување на изговорот.

еСамогласката „е“ се испушта во множината на именките што во еднина завршуваат на: -ел; -ец; -ен; -тер

На пр.: петел – петли; прозорец – прозорци; магистер – магистри; ражен Повеќе >>