Точка (.)

1. Точка се пишува на крајот од расказните реченици и на крајот од речениците со кои се искажува блага заповед.

            На пр.: Денес ќе ручаме подоцна.
       Јади убаво, те молам.
            2. Правописно точка се пишува кај скратениците.
            На пр.: и сл., и др., итн., г. (но, не кај сите! Види: Скратеници и скратување на зборовите.)
            3. Кога набројуваме зад редните броеви ако се напишани со арапски цифри се пишува точка.
            На пр.: 1. ——– Повеќе >>

Отстапување од третосложното акцентирање

Отстапување од третосложното акцентирање имаме во следните случаи:

1. Кај глаголскиот прилог акцентот стои на вториот слог од крајот на зборот.
На пр.: читáјќи, седéјќи, одéјќи.
2. Кај прилошки употребените членувани именки (како прилози за време, кога? – ова лето – летóво).
На пр.: Зимáва не бев на скијање.
            
Ако се употребени како обични членувани именки, тогаш нема отстапување.
            
 На пр.: Многу сакам зима. Многу ја сакам зи`мава.
3. Кај зборови од туѓо потекло.Повеќе >>

Акцентски целости

Во нашиот јазик неколку зборови можат да се подведат под ист акцент.
Група зборови поврзани со заеднички акцент се нарекуваат акцентски целости.
Групата зборови всушност ја сфаќаме како еден збор и ја акцентираме според правилото: на третиот слог од крајот на зборот, односно на целината.
1. Акцентски целости со негацијата не
            а) Негацијата не и глаголот што следува се подведуваат под заеднички акцент.
        На пр.: нéU дојде, нéUкажа, нéПовеќе >>

Лексички значења на зборовите

Лексички значења на зборовите

 

Според лексичките значења, зборовите се делат на:

1. Синоними – зборови со различна форма, а приближно исто значење.
На пр. : основа, база, темел, подлога.

2. Хомоними – зборови со иста форма, а различно значење.
На пр.: блок – за цртање, станбен, сојуз, парче од нешто.

3. Антоними – зборови со спротивно значење.
На пр.: ден – ноќ, дебел – слаб.

4. Пароними – зборови слични по изговор или пишување, а различни по значење.
На … Повеќе >>

Лексиката според потеклото

Лексиката според потеклото може да биде:

1. Домашна, изворна (своја) – зборови кои исконски постојат во нашиот јазик и потекнуваат од прасловенскиот, старословенскиот, црковнословенскиот, па преку народниот навлегле во литературниот јазик. Овие зборови ја сочинуваат основата на јазикот и се во најголем број.
На пр.:мајка, татко…,еден, два…, гора, планина, река, езеро…, рака, нога…

2. Странска (туѓа) – овие зборови навлегуваат или директно од странскиот јазик или посредно (преку трет јазик).

а) Интернационализми – зборови што се употребуваат во многу светски

Повеќе >>