Македонија во втората половина на 19 век

Општествено-политичките прилики во Македонија во втората половина на 19 век

Животот на Македонците за време на Османлиската Империја бил навистина тежок. Големите даноци, данокот во крв (јаничарството), наметнувањето на исламот (со давање привилегии на оние кои ќе го прифатат), разните „зулуми“ врз населението, направиле луѓето да се повлекуваат во повисоките планински краеви и таму во помали заедници да си ја продолжуваат живеачката.
Со векови Македонците си ја чувале својата традиција (јазикот, обичаите – за раѓање, свадби, умирачки, празници итн., ги
Повеќе >>

Учебникарската дејност во Македонија

Учебникарската дејност во Македоија започнала да се развива кон средината на 19 век.
Во Македонија кон средината на 19 век почнало да се поставува прашањето за формирање единствен јазик, литературен јазик, кој ќе се употребува во училиштата, како и за пишување текстови, учебници и друга литература.
Во ова време Галичник
бил голем економски центар (мал град, поголем од Гостивар), па токму од таму потекнуваат двајцата застапувачи за создавање литературен јазик.

 Тие имале две различни гледишта:


– да се формира Повеќе >>

Лозарите – претходници на Мисирков

озарите,  дружината што го издавала списанието „Лоза“ (Петар Поп Арсов, Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Крсте Петков Мисирков, Војдан Чернодрински, Христо Матов, Иван Хаџи Николов, Ѓорѓи Баласчев, Димитар Мирчев и мн. други) се вистински претходници на Мисирков.
пштествено-политичките прилики во Македонија при крајот на 19 и почетокот на 20 век се карактеристични со силните пропаганди на соседните држави за асимилирање на населението (грцизирање, бугаризирање и србизирање). Македонската интелигенција на сите начини била попречувана да го изрази своето национално чувство
Повеќе >>

Удвоени согласки

 

Во нашиот јазик во составот од два дела на зборот (претставка или наставка) често доаѓаат во допир две исти согласки. Во изговорот тие два се слеале, па и се пишува само една согласка:
а) со претставки (префикси)
бестрастен, иседи, исекне, исече, исели, иситни, исуче, расади, расее, раседла, расече;
б) со наставки (суфикси)
руски, воена, камена, пламена, опозициона, ротациона;
в) кај именките на – ст во членуваната форма
болест – болеста, жалоста, радоста, (шесте).Повеќе >>

Слеано и разделено пишување на зборовите

 

Два или повеќе одделни збора добиваат ново значење откако ќе се спојат во еден сложен збор. Во зависност од степенот на срастување овие зборови може да се пишуваат слеано или со цртичка меѓу компонентите.
            
            1. Сложените именки и придавки поврзани со самогласките о и е се пишуваат слеано.
            На пр.: огномет, риболов, великодушен, очевидец, лицемерен
            2. Именките и придавките со прв дел: пол-, полу-, се пишуваат слеано.
            На пр.: полноќ, полчасовен, полугодие, полуписменПовеќе >>