Делење на зборот на крајот од редот

 Делење на зборот на крајот од редот се случува кога нема доволно простор во редот, па зборот го пренесуваме во другиот ред.

Зборот го пренесуваме во нов ред онаму каде што завршува слогот. Делењето се бележи со цртичка (-) во истиот ред, а во новиот ред го пишуваме само останатиот дел од зборот.

Слоговите можат да бидат отворени и затворени.
а) Отворени се оние слогови што завршуваат на самогласка.
На пример: ра-ка
Затворени се Повеќе >>

Правопис на броевите

 Во Правописот на македонскиот јазик не постои посебно поглавје за правопис на броевите.

Овде се издвоени неколку правила каде учениците најчесто грешат.

  • Бројот 6 и броевите составени со него се пишуваат вака:

6 — шест;

16 — шеснаесет;

60 — шеесет;

600 — шестотини;

6 000 — шест илјади.

  • Кај десетките кои се образуваат со спојување на единицата и десет, гласот д од десет кај некои од нив се загубило:

два+десет — дваесет; три+десет Повеќе >>

Скратеници и скратување на зборовите

При пишувањето често имаме потреба да ги скратуваме зборовите. Скратеници се добиваат на неколку начини:

            1. Зборовите се скратуваат така што се пишуваат само почетните букви наместо целиот збор.
            в. – век, види, весник
            г. – господин
            ж.р. – женски род
            м.р. – машки род
            л. – лице
            н.е. – наша ера
            с. – село
            т.е. – то ест
            т.н. – таканаречен
            2. Некои скратеници се пишуваат со големи букви.
            В.П. – воена поштаПовеќе >>

Апостроф (’)

Апостроф (’) е правописен знак. 

Апострофот го користиме во следните случаи:
  • како знак дека отпаднал некој глас од зборот, најчесто во поезијата;

На пример:

Дал’ град полињата житородни ги беше фатил

(апострофот стои на местото од изоставеното и – дали?)

  • темната самогласка што е составен дел на некои сопствени именки:

На пример: В’чков; с. К’шање, Кумановско

  • се пишува на местото на изоставен глас во зборот во дијалектни зборови од нашата поезија;
На пример: м’гла, с’нце.
  • на почетокот од зборот пред
Повеќе >>

Знаци за директен говор

Знаци за директен говор се наводници и црта (тире).

  • Црта се пишува кога директниот говор започнува во нов ред:

На пример:

— Кога ќе се вратиш? — праша мајката.

Синот не знаеше што да одговори, па рече:

— Немој да ме чекаш.

  • Наводници се ставаат пред почетокот и на крајот од исказот кога директниот говор не почнува во нов ред:

На пример:

Мајката загрижено го праша: „Кога ќе се вратиш?“

  • Наводници се пишуваат за да се обележи внатрешен монолог којшто
Повеќе >>