Матурска програма и прашања за вежбање (јазик)

Матурска програма и прашања од матруските тестови за вежбање од областа македонски јазик:

I ЈАЗИК

1. НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ
1.1. Национален јазик
1.2. Дијалектен јазик
1.3. Стандарден јазик
1.4. Видови писма

2. ИСТОРИСКИ РАЗВИТОК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
2.1. Почетоците на словенската писменост;
2.2. Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици;
2.3. Погледите за македонскиот јазик на Пејчиновиќ, Синаитски, Крчовски, Пулевски и Џинот (избор текстови)
2.4. Погледите на К. П. Мисирков за македонскиот јазик — „За македонцките работи“;
2.5. Улогата на … Повеќе >>

Матурски прашања за „Хамлет“ (6. 2013)

На државната матура, јуни 2013 за „Хамлет“ од Шекспир ги имаше следните прашања:

Прочитај го внимателно извадокот од делото „Хамлет“ и заокружи го точниот одговор на поставените прашања.
(Сите, освен Хамлет, излегуваат)
Хамлет
О, тешко бреме од месо и коски,
Да можеш сега да испариш за миг!
И грев да не е самоубиството!
О, боже, боже! О, колку блуткав
И плиток и тап, ништовен и празен
Во сите свои движења е светот!
И каква гадост! Сѐ е осквернето
Ко цветник … Повеќе >>

Матурски прашања за „Хамлет“ (8. 2010)

Во август 2010, за „Хамлет“ од Шекспир, на државната матура беа поставени следните прашања:
Прочитај го извадокот од драмата „Хамлет“ од В. Шекспир и одговори на прашањата.
3 чин – сцена прва
Хамлет:
Да се биде или не
Да бидеш или да не бидеш ти —
Еве во што е прашањето сега.
Без ропот, молкум да го трпиш стравот
И сите стрели на судбината дива
Или пак да се противставиш гневно, гневно
Да станеш веднаш, да победиш в борба
Или … Повеќе >>

Матурски прашања за „Хамлет“ (6. 2010)

Матурски прашања во јуни 2010 година за „Хамлет“ од Шекспир беа:

Внимателно прочитај го извадокот од „Хамлет“ и одговори на поставените прашања.

Офелија:
Како сте, принцу во последно време?
Хамлет:
О, сосем добро. Сосем. Сосем. Сосем.
Офелија:
Досега примав подароци од Вас,
Но, денес принцу, јас ќе Ви ги вратам.
Ве молам, еве, земете ги веднаш.
Хамлет:
Грешите. Не сум Ви подарил ништо.
Офелија:
О, како ништо! Сетете се, принцу.
Со такви ласки јас ги примав од Вас
Што мислев … Повеќе >>

Матурски прашања (стилистика)

Матурски прашања од областа стилистика.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Реченицата: Молекулата на вода се состои од два атома на водород и еден атом на кислород, спаѓа во:
а) административен стил; б) публицистички стил; в) научен стил.

2. Определи кој функционален стил се препознава во следниот текст: Езерото е моја икона / Чунот моја харфа / Од дното се крева / Асоцијативно време.
а) уметничко-литературен стил; б) публицистички стил; в) научен стил; … Повеќе >>