Написи

Старословенски и црковнословенски период

Во историскиот развој на македонскиот јазик разликуваме старословенски и црковнословенски период.

Писмената активност на Словените опфаќа два периода: старословенски (IX – XI век) и црковнословенски (XII – XVIII век).

Старословенски период

Словенската писменост се создала во втората половина на деветтиот век, односно во 863 година кога Кирил ја составил првата словенска азбука – глаголицата (или една година пред тоа, 862 – пред Моравската мисија).
Јазикот на старите Словени се нарекува прасловенски јазик, а јазикот по создавањето на азбуката се

Повеќе >>

Македонското јазично прашање на преминот од 19 во 20 век

Македонското јазично прашање на преминот од 19 во 20 век уште не било решено.

Да се потсетиме:

Македонскиот јазик спаѓа во индоевропското семејство

на словенските јазици – јужна група (источна подгрупа со бугарскиот).

На картата е прикажано каде се зборуваат словенските јазици:

Развојот на македонскиот јазик го следиме од појавата на словенската писменост, односно од времето кога

Кирил и Методиј ја создале ГЛАГОЛИЦАТА и на тој начин прасловенскиот јазик го направиле прв писмен јазик на сите Словени – старословенски јазик.Повеќе >>

Македонија во втората половина на 19 век

Општествено-политичките прилики во Македонија во втората половина на 19 век

Животот на Македонците за време на Османлиската Империја бил навистина тежок. Големите даноци, данокот во крв (јаничарството), наметнувањето на исламот (со давање привилегии на оние кои ќе го прифатат), разните „зулуми“ врз населението, направиле луѓето да се повлекуваат во повисоките планински краеви и таму во помали заедници да си ја продолжуваат живеачката.
Со векови Македонците си ја чувале својата традиција (јазикот, обичаите – за раѓање, свадби, умирачки, празници итн., ги
Повеќе >>

Учебникарската дејност во Македонија

Учебникарската дејност во Македоија започнала да се развива кон средината на 19 век.
Во Македонија кон средината на 19 век почнало да се поставува прашањето за формирање единствен јазик, литературен јазик, кој ќе се употребува во училиштата, како и за пишување текстови, учебници и друга литература.
Во ова време Галичник
бил голем економски центар (мал град, поголем од Гостивар), па токму од таму потекнуваат двајцата застапувачи за создавање литературен јазик.

 Тие имале две различни гледишта:


– да се формира Повеќе >>

Лозарите – претходници на Мисирков

озарите,  дружината што го издавала списанието „Лоза“ (Петар Поп Арсов, Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Крсте Петков Мисирков, Војдан Чернодрински, Христо Матов, Иван Хаџи Николов, Ѓорѓи Баласчев, Димитар Мирчев и мн. други) се вистински претходници на Мисирков.
пштествено-политичките прилики во Македонија при крајот на 19 и почетокот на 20 век се карактеристични со силните пропаганди на соседните држави за асимилирање на населението (грцизирање, бугаризирање и србизирање). Македонската интелигенција на сите начини била попречувана да го изрази своето национално чувство
Повеќе >>