Написи

Глаголска л-форма

Глаголската л-форма нема самостојна употреба во реченицата. Со неа, со помошниот глагол сум и честичката би, се градат некои сложени глаголски форми.

Глаголската л-форма спаѓа во именските форми на глаголот. Таа е нелична глаголска форма (нема промени по лица), но има три форми за трите рода во еднина и една форма во множина.

Се образува од глаголот и наставките: -л, -ла, -ло; -ле.

глагол + л 

На пример, од несвршени глаголи:

глаголска а-група: викал (машки род), викала (женски род), викало … Повеќе >>