Написи

Морфологија – видови морфеми

Морфологија е дел од науката за јазикот (лингвистиката).
Таа се занимава со проучувањето на формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење.
Морфологијата се занимава само со надворешната форма на зборовите – нивната градба и поделбата во групи според граматичките својства.
.
Дисциплини поврзани со морфологија

.

Лингвистички дисциплини тесно поврзани со морфологија се:

лексикологијата – која се занимава со внатрешната форма, односно значењето на зборовите;
зборообразувањето – која се занимава со начините на формирањето и изведувањето

Повеќе >>

Употреба на голема буква

 Со голема буква се пишуваат:
1. Почетниот збор на реченицата.
             
На пример: Денес имав среќа.
 
2. Имињата, презимињата и прекарите, имињата на животните и фамилиите.
             
На пример: Моето име е Билјана, а моето куче се вика Арни.
3. Посвојните придавки изведени од лични имиња со наставките -ов, -ев и -ин.
             
На пример: Вчера го видов Игоровиот пријател Зоран.
На Милкиниот прозорец има најмногу цвеќиња.
4. Географските и топографските имиња. Ако Повеќе >>

Пишување на Ј

Постојат три типа на гласот Ј според неговиот карактер:

 • функционално (фонолошко) — кога влијае на значењето на зборот: земи — земји; сто — стој;
 • нефункционално (фонетско) — испеаја, знаеја;
 • морфолошко — за обележување на границата меѓу основата на зборот и наставката: залајаа.

 

Согласката Ј се пишува

 

1. Ј се пишува пред И:

 • во суфиксот – ји: божји, кравји, рибји (но: овчи и волчи);
 • во множинските форми кај некои именки: бамји, земји, ламји, сабји, чапји, чкрапји.

2. Се пишува

Повеќе >>

Пишување на согласките Л и Љ

Според правописот, согласките Л и Љ се пишуваат или не се пишуваат во наведените случаи.
.
Пишување на Л
.
Согласката Л се пишува:
.
1. Пред самогласките А, О и У: чешла, кошула, селанка, грклан, клокоти, клука, клун, клуч, луѓе, лула, лулка, лупи, лушпа, лут, плука, плунка, плускавец.
.
2. Пред согласка: билка, болка, бришалка, желка, родилка;
 • со новиот правопис дозволени се двете варијанти на зборовите: детално/детаљно, деталност/детаљност и во личните имиња: Илчо/Иљчо, Илка/Иљка.
.
3. На крајот Повеќе >>

Белина (празно место)

Белина (празно место) е правописен знак.

Белина се употребува:
 • помеѓу зборовите за означување крај на зборот;

На пример: Денеска е многу студено.

 • зад интерпункциските знаци: точка, запирка, точка и запирка, две точки, три точки, прашалник и извичник.
 • кај датумите, ако месецот е напишан со римски број: 29.X 2018 г.;
 • кај скратувањата, помеѓу два или повеќе скратени збора: и др., и сл.;
 • помеѓу иницијали: Ј. Х. К. Џинот;
 • при математички операции, пред и зад знакот: 22 — 12 = 10;
 • меѓу
Повеќе >>