Написи

Дијалектологија – западно наречје

Дијалектологија е наука што се занимава со говорите, дијалектите на еден јазик, односно сите јазични појави што не влегуваат во литературниот јазик.

1. Говор е најмала територијална или социјална јазична единица. Тоа е јазичен израз на мал колектив луѓе меѓу кои нема некои позабележителни јазични разлики (охридски говор, рекански говор итн.).

2. Дијалект е поголема јазична целина која опфаќа неколку говори (охридско-преспански, скопско-велешки итн.).

3. Наречје е поголема јазична средина во чиј состав влегуваат

Повеќе >>

Морфологија – вовед, видови морфеми

Морфологија е дел од науката за јазикот (лингвистиката).
Таа се занимава со проучувањето на формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење.
Морфологијата се занимава само со надворешната форма на зборовите – нивната градба и поделбата во групи според граматичките својства.

Лингвистички дисциплини тесно поврзани со морфологијата се:
– лексикологијата – која се занимава со внатрешната форма, односно значењето на зборовите;
– зборообразувањето – која се занимава со начините на формирањето и изведувањето на зборовите;
– морфосинтакса – се

Повеќе >>

Употреба на голема буква

 

Со голема буква се пишуваат:
1. Почетниот збор на реченицата.
             
На пр.: Денес имав среќа.
  
2. Имињата, презимињата и прекарите, имињата на животните и фамилиите.
             
На пр.: Моето име е Билјана Богданоска, а моето куче се вика Арни.
3. Посвојните придавки изведени од лични имиња со наставките -ов, -ев и -ин.
             
На пр.: Вчера го видов Игоровиот пријател Зоран.
На Милкиниот прозорец има најмногу цвеќиња.
4. Географските и топографските имиња. Ако се составени Повеќе >>

Фонетика – гласови, фонеми, букви

Науката што ги проучува гласовите се вика фонетика, а науката што ги проучува фонемите се вика фонологија.

Зборовите се делат на најмали делови – гласови. Во македонскиот јазик има 31 глас. Фонетиката ги проучува гласовите според нивниот изговор, односно артикулација (каде и како се формираат гласовите и кои говорни органи се употребуваат).
Освен како посебни единки гласовите, можат да се разгледуваат и според функцијата која ја вршат во зборот.
На пр. зборот „р а к а“ е составен од
Повеќе >>

Акцентот во македонскиот јазик

Акцентот во македонскиот јазик

Акцент е нагласеното, посилно изговарање на еден слог во зборот. Слогот врз кој паѓа акцентот се вика акцентиран слог.
Македонскиот акцент е динамичен и определен.
Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определено место во зборот.
Местото на акцентот во македонскиот јазик е на третиот слог од крајот на зборот кај трисложните и повеќесложните зборови.
            Правила за акцентирањеПовеќе >>