Написи

Гласовни промени – едначење по звучност

Едначење по звучност

Една од најкарактеристичните појави во македонскиот јазик е гласовната промена едначење по звучност. Таа се случува при допир на две согласки со различна звучност.

Според звучноста, согласките се поделени во парови. Секоја звучна има свој безвучен парник, освен Х.

Кога во зборот ќе се најдат две согласки една до друга, различни по звучност, тие се изедначуваат — или двете стануваат звучни или двете безвучни.

Тоа зависи од звучноста на втората согласка. Односно, едначењето се врши според втората

Повеќе >>

Редување (замена) на гласовите

Редување е гласовна промена која е проучувана од фонетиката.

Појавата кога некои гласови се заменуваат со други се вика редување. Тоа е вообичаено со некои согласки.

 • Во в преминуваат (со в се заменуваат) некои гласови:
  мес-о : мев-це;
  трош-ка : тров-че; глуш-ец : глув-че;
  шамиј-а : шамив-че; кутиј-а :кутив-че.
 • Кај некои зборови чијшто корен завршува на к, создаваат низи:
  к : ч : ц : ш
  јунак – јуначе (јуначки) – јунаци – јунаштво;
  рака – раче – раце;
Повеќе >>

Обезвучување на согласките на крајот од зборот

Обезвучување на согласките на крајот од зборот е гласовна промена која е проучувана од фонетиката.
Тоа е гласовна промена каде звучните согласки на крајот од зборот се изговараат безвучно (но, се пишуваат звучните).
 • Поделба на согласките според нивната звучност:

звучни     Б  В Г Д Ѓ З Ж  Ѕ Џ /

безвучни П Ф К Т Ќ С Ш Ц Ч Х

(сонанти: Ј, Р, Л, Љ, М, Н, Њ)

 

Звучните и безвучните согласки во македонскиот јазик се во

Повеќе >>

Испуштање (елизија) на гласовите – (+вежби од фонетика)

Една од гласовните промени во македонскиот јазик е испуштање или елизија на гласовите.
Во македонскиот јазик како непостојани самогласки кои се испуштаат се јавуваат е, о и а. Во некои наставки и суфикси тие самогласки се губат. Најчесто тоа се случува во множинските форми на зборовите поради олеснување на изговорот.

еСамогласката „е“ се испушта во множината на именките што во еднина завршуваат на: -ел; -ец; -ен; -тер

На пр.: петел – петли; прозорец – прозорци; магистер – магистри; ражен Повеќе >>

Крсте Петков Мисирков

рсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 г., во селото Постол (античка Пела) во сиромашно семејство. Основното образование го завршил на туѓиот грчки јазик. Немал средства да го продолжи школувањето, па кога му било понудено бесплатно да учи во Србија, тој прифаќа. Сфаќајќи ја асимилаторската српска политика учествувал во немирите предизвикани од македонските стипендисти по што морал да го напушти Белград.

Отишол во Софија каде работите не биле многу поразлични. За да го продолжи школувањето без проблеми морал да

Повеќе >>