Написи

Југоисточно наречје

            Југоисточно наречје зафаќа многу поголема област од западното. Тоа ја опфаќа областа источно од реката Вардар и Црна Река. Северната граница оди по линијата Скопје – Свети Николе – Пробиштип; на исток навлегува во Пиринска Македонија, а на југ во Егејска Македонија.
            Особеностите во ова наречје не се многу изедначени и егејските говори (јужно наречје) се разликуваат од источномакедонските (источно наречје). Но, сепак имаат заеднички особини.
            А. Акцент
            Во југоисточното наречје акцентот е слободен и може да се
Повеќе >>

Северно наречје

Северно наречје на север граничи со српската јазична територија, а јужната граница оди по линијата Тетово – Скопје – Свети Николе – Пробиштип.
            А. Акцент
            Во областите што граничат со западното наречје акцентот е на третиот слог од крајот на зборот (како во западното наречје), а во останатите области акцентот е слободен (како во источното наречје).
            Б. Фонетско-фонолошки особености
            1. Групата цъв преминала во ц’в (цăв).
            На пр.: ц’вти.
            2. Двата ера (ь и
Повеќе >>

Научен стил

аучниот стил ги покрива областите на науката и техниката, образованието и просветувањето. Може да биде во усна и писмена форма, но карактеристична е објективноста на изложувањето, постапноста, логичноста и прецизноста.
Јазичниот израз кај научниот стил е строго специјалистички за определена област со претходно осмислен исказ, се употребува литературен јазик со монолошки карактер.

о научниот стил разликуваме три потстила:

1. Строго научен стил – се употребува во текстови што ги пишуваат специјалисти наменети за специјалисти

Повеќе >>

Административен стил

Административен стил уште се вика и деловен и се употребува при официјално-деловното комуницирање меѓу државите, институциите во една држава, во рамките на институциите и меѓу граѓаните и државата.
Во административен стил се разликуваат три потстила:
            1. Дипломатски – се употребува во меѓудржавното комуницирање преку договори, спогодби, ултиматуми, ноти, декларации итн.
            Специфични термини за овој стил се: акредитив, коминике, гест на добра волја, тркалезна маса итн.
            2. Законодавно – правен  – се употребува во комуникацијата
Повеќе >>

Публицистички стил

Публицистички е оној стил што ги покрива сите области од општествено – политичкиот живот: политика, економија, наука, образование, култура, спорт, секојдневен живот (она што го има во весник и на вести).
            Овој стил го употребуваат новинарите во весниците, списанијата, на радио и телевизија. Значи, има писмена и усна форма.
            Јазикот кој се употребува е литературен, а стилот стегнат, со кратки и јасни реченици.
            Овој стил има две функции: информативна и пропагандна. Со овие функции
Повеќе >>