Написи

Надреден знак (`)

Надреден знак (`) е правописен знак.
Надреден знак се пишува само во три случаи:
  • над самогласката е во кратката заменска форма од нас нè, за да се разликува од негацијата не.

На пример: Кога влеговме не нè забележаа веднаш.

  • над самогласката е во прилогот сè  за да се разликува од кратката заменска форма од повратната заменка себе се која често ја употребуваме со повратните глаголи.
На пример: Сè се случи многу брзо.
  • над самогласката и кај кратката заменска форма од
Повеќе >>

Загради ( ) [ ]

Загради ( ) се интерпункциски знак. Но, заградите ( ) [ ] се користат и како правописен знак. 

Интерпункциски знак

Како интерпункциски знак заградите се користат:
  • при пишување на оние зборови, изрази или цели реченици кои дообјаснуваат нешто, како појаснување, забелешка, прашање и др. во врска со претходниот дел од реченицата;

На пример: Тој бил во градот Малме (Шведска).

Ми кажа дека нема да дојде (можеш да замислиш!?) зашто немал време.

  • за забелешките (дидаскалиите, ремарките) во драмите.
На пример: Лиле Повеќе >>

Точка и запирка (;)

Точка и запирка (;) е  интерпункциски знак. (Не се употребува како правописен знак.)
Точка и запирка се употребува:
  • да се одделат независни реченици во составот на една сложена реченица составена од повеќе реченици, особено кога во нив има запирки;

На пример: На постарите им е тешко да го држат чекорот со модерната технологија; со употребата на новите паметни телефони, таблети и лаптопи; со интернетот и социјалните мрежи; со сето она што за младите е секојдневие.

  • кај независните реченици поврзани со
Повеќе >>

Извичник (!)

Извичник е интерпункциски знак. (Како правописен не се употребува.)
Со него се бележи извичната интонација, односно различниот интензитет на покачување на тонот. Тонот го покачуваме при изразени чувствени состојби или реакции, повикување, нагласена заповед, забрана, поттик или желба за вршење некое дејство итн.
Извичник се пишува:
  • на крајот од извичните реченици со кои се изразува чувствена состојба или реакција (возбуда, радост, чудење, воодушевеност, изненадување, предупредување, страв, лутина, гнев, итн.);

На пример: Земјо моја, татковино мила!

Оди си!

Каква убавина!… Повеќе >>

Дијалектологија – западно наречје

Дијалектологија е наука што се занимава со говорите, дијалектите на еден јазик, односно сите јазични појави што не влегуваат во литературниот јазик.

1. Говор е најмала територијална или социјална јазична единица. Тоа е јазичен израз на мал колектив луѓе меѓу кои нема некои позабележителни јазични разлики (охридски говор, рекански говор итн.).

2. Дијалект е поголема јазична целина која опфаќа неколку говори (охридско-преспански, скопско-велешки итн.).

3. Наречје е поголема јазична средина во чиј состав влегуваат

Повеќе >>