Написи

Морфологија – вовед, видови морфеми

Морфологија е дел од науката за јазикот (лингвистиката).
Таа се занимава со проучувањето на формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење.
Морфологијата се занимава само со надворешната форма на зборовите – нивната градба и поделбата во групи според граматичките својства.

Лингвистички дисциплини тесно поврзани со морфологијата се:
– лексикологијата – која се занимава со внатрешната форма, односно значењето на зборовите;
– зборообразувањето – која се занимава со начините на формирањето и изведувањето на зборовите;
– морфосинтакса – се

Повеќе >>

Збороформа, морфолошка поделба на зборовите

Морфолошка поделба на зборовите

Збороформа

Збороформа е варијантата на зборот која се наоѓа во различни контексти (опкружувања). Се работи за збор кој не го менува своето основно значење, но во зависност од опкружувањето добива различни граматички белези.

(корен+флексија=збороформа)

 

На пр.: нога: ногава, ногата, ногана, нозе, ноџе, нозете, ноџето итн.

 

Зборот НОГА во примерите не го променил своето основно значење, туку добил разни граматички белези.

Од овој пример се гледа дека коренот понекогаш може да се промени. Тука станува Повеќе >>

Именки

Именката означува поим за некој предмет и за сето она што го мислиме опредметено. Со нив се означуваат суштества, предмети, појави и поими.

Видови именки

Традиционално, именките се делат на:
1. Општи
– оние именки што означуваат родов поим (еднородни предмети или суштества), имиња на предмети или суштества од кои има многу во светот (стол, табла, креда, човек, мачка, теле, град, река)
– го означуваат материјалот или составот (материјални) (железо, вода, сол, шеќер)
– означуваат множество еднородни предмети кои претставуваат

Повеќе >>

Граматички категории кај именките

Именките во македонскиот јазик имаат три граматички категории: род, број и член (определеност).

Родот на именките

Секоја именка во македонскиот јазик си има свој род: машки, женски или среден. Родот е содржан во именката и тој не може да се промени.

На пр.: човек – машки род; жена – женски род; дете – среден род.

Родот го има само во еднинската форма на именката.
На пр.: клупа (именка од женски род – таа клупа), но: клупи (не може да го

Повеќе >>

Образување на именките; Функцијата на именките во реченицата

Образување на именките
Во нашиот јазик имаме многу продуктивни наставки од кои се изведуваат нови именки и на тој начин се збогатува речникот. Се разбира, голем е бројот на основните (неизведените) именки, но тука ќе ги разгледаме именките кои се образувани од други видови зборови.
Именките се образуваат на повеќе начини: без суфикси (жал), со суфикси (жалба), со префикси (натпревар), со префикски и суфикси (изградба) и сложени од два збора (вратоврска).

Именки образувани од глаголи

Именките може да се образуваат

Повеќе >>