Написи

Форми за обраќање кај именките (вокативни форми)

Форми за обраќање кај именките

Во сите словенски јазици, освен македонскиот и бугарскиот, за означување на разни односи на зборовите во реченицата се употребуваат падежните форми на именските зборови. Но, во нашиот јазик, падежите се загубиле, а таквите односи се прикажуваат со други средства, најчесто со предлози.
Сепак, остатоци од падежите среќаваме кај некои зборови и во македонскиот јазик.
(На пример, кај именките – вокативот, кај заменките – дативот и акузативот.
На пример, кај заменките, номинативната форма е ЈАС, но

Повеќе >>

Придавки (видови и граматички категории)

Придавките означуваат некој признак (карактеристика) на предметот што го определуваат.
Основна служба на придавката е да ја определува именката (придавање кон именката).

Видови придавки

1. Квалитативните придавки означуваат својство што се открива во предметот како таков, без поврзување со некој друг предмет.
На пр.: добар, убав, мирен (коњ)

2. Односните (релативни) придавки означуваат својства што упатуваат на некој друг предмет.
На пр.: манастирски (се однесува, упатува на манастир) коњ.

3. Бројните придавки го означуваат односот на предметите по ред.
На

Повеќе >>

Степенување, образување и функцијата на придавките

Степенување на придавките

Карактеристично за квалитативните придавки е тоа што образуваат форми на компарација. Со нив се изразува степенот (степенување) на дадениот квалитет кога се споредуваат два или повеќе предмети.
Разликуваме:

1. Позитив – основната форма на придавката (добар).
На пр.: Тој е добар ученик.
2. Компаратив – форма за споредување на два предмета.
Се образува со префиксот: по-, кој се пишува слеано со придавката (подобар).
На пр.: Тој е подобар ученик од Горан.
3. Суперлатив – форма за споредување

Повеќе >>

Заменки

Заменки се зборови кои укажуваат на лица или предмети или директно ги посочуваат.
Заменките се ограничена група зборови, но се од големо значење во системот на јазикот. (Во текстот ќе бидат наведени сите заменки.)
Разликуваме три вида заменки: лични, лично-предметни и показни.

А. Лични заменки

1. Лични заменки кои го изразуваат односот кон говорната ситуација:

еднина
1.л. јас
2.л. ти
3.л. тој, таа, тоа

множина
1.л. ние
2.л.вие
3.л. тие

1л. – лицето што зборува (јас, ние);
2л. – лицето

Повеќе >>

Броеви

Броеви се зборови со кои се означува количеството на предметите, било да е тоа точно избројано или само приближно определено.
Броевите стојат до именките, па затоа понекогаш од нив ја преземаат членската морфема, но кај нив нема род и број (освен кај броевите еден и два).
Разликуваме два вида бројност: одредена и приближна.

А. Одредена бројност

1. Меѓу броевите што ја изразуваат одредената бројност со своите форми се издвојуваат еден и два по тоа што имаат форми за род.

еден

Повеќе >>