Написи

Прилози

Прилози се неменливи зборови што ги дополнуваат првенствено глаголите по место, време, начин и количество.
Освен глаголите, тие можат да дополнуваат и придавки, именки и други прилози.
Видови прилози
Според значењето прилозите се делат на:

1. Прилози за место: каде, близу, далеку, овде, таму, онде, горе, долу, натаму, наваму, напред, назад, лево, десно, налево, тука, некаде, никаде, дома, озгора, оздола итн.

На пример:

Тука не може да ги оставиш своите работи. Онеси ги долу, те молам.

Во реченицата,

Повеќе >>

Предлози

Предлози се неменливи, службени зборови кои покажуваат однос меѓу именските зборови во реченицата или однос меѓу глаголското дејство и додатоците.

 

На пр.: Книгата е на масата. (именски зборови)

Стојам до ѕидот. (глаголот и додатокот)

Предлозите најчесто имаат пространствено значење, односно го означуваат местото на предметот во просторот.

 

Предлози во македонскиот јазик

 

Предлозите се дадени по азбучен ред.

 

Без означува немање на нешто.

На пример: Што си дошол без тетратка?… Повеќе >>

Сврзници

Сврзници се неменливи зборови кои поврзуваат други зборови или цели реченици во составот на сложената реченица.

На пр.: Јас и ти ќе одиме кај него. (зборови)
Тие отидоа и по пет минути се вратија. (реченици)

 

Видови сврзинци

 

1. Сврзниците според составот се делат на:

 

а) прости – составени од еден збор : и, а, но, ама, или, да итн.

б) сложени – составени од два или повеќе збора : за да, макар што, поради тоа што итн.… Повеќе >>

Извици

Извици се неменливи зборови со кои се изразуваат чувствени рефлекси, се обрнува внимание или се имитираат звуци.

Најчесто, тие стојат на почетокот на реченицата и не се поврзани со неа по граматички пат.

Може да стојат и самостојно и тогаш претставуваат еквивалент на реченица.

1. Извици се : оф, уф, леле, еј, ало, трас, бум, му, мјау.

На пример:

Еј, каде си тргнал? (Извикот еј е употребен во склоп на реченица, но граматички не е поврзан.)

Оф! Многу силно ме … Повеќе >>

Модални зборови

Модални зборови се неменливи зборови со кои заземаме личен став кон она што се кажува.

Од граматичка гледна точка, во реченицата тие стојат одвоено, за себе, но укажуваат на извесно становиште во исказот.

 

Видови модални зборови

 

Според значењето на искажувањето модалните зборови се делат на:

            1. Модални зборови за искажување реален однос: се разбира, значи, нормално, природно, главно, сигурно, навистина, секако, можеби, веројатно, очигледно, бездруго.
На пример:
Денес навистина сте многу немирни.
На крајот од темета секако дека … Повеќе >>