Написи

Отстапување од третосложното акцентирање

Отстапување од третосложното акцентирање имаме во неколку случаи.

Правилата за акцентирање во македонскиот јазик може да ги прочитате ТУКА.

Иако правилото за акцентирање е дека акцентот кај трисложните и повеќесложните зборови стои на третиот слог од крајот, сепак, има неколку отстапки:
  • Кај глаголскиот прилог акцентот стои на вториот слог од крајот на зборот.
На пример: читáјќи, седéјќи, одéјќи.
  • Кај прилошки употребените членувани именки (како прилози за време, кога? – ова лето – летóво).
Повеќе >>