Написи

Удвоени согласки

 

Во нашиот јазик во составот од два дела на зборот (претставка или наставка) често доаѓаат во допир две исти согласки. Во изговорот тие два се слеале, па и се пишува само една согласка:
а) со претставки (префикси)
бестрастен, иседи, исекне, исече, исели, иситни, исуче, расади, расее, раседла, расече;
б) со наставки (суфикси)
руски, воена, камена, пламена, опозициона, ротациона;
в) кај именките на – ст во членуваната форма
болест – болеста, жалоста, радоста, (шесте).Повеќе >>

Слеано и разделено пишување на зборовите

 

Два или повеќе одделни збора добиваат ново значење откако ќе се спојат во еден сложен збор. Во зависност од степенот на срастување овие зборови може да се пишуваат слеано или со цртичка меѓу компонентите.
            
            1. Сложените именки и придавки поврзани со самогласките о и е се пишуваат слеано.
            На пр.: огномет, риболов, великодушен, очевидец, лицемерен
            2. Именките и придавките со прв дел: пол-, полу-, се пишуваат слеано.
            На пр.: полноќ, полчасовен, полугодие, полуписменПовеќе >>

Делење на зборот на крајот од редот

 

            Кога не можеме да го напишеме зборот во еден ред, го пренесуваме во друг ред, тоа преставува делење на зборот на крајот од редот.
            Зборот го пренесуваме во нов ред онаму каде што завршува слогот. Делењето се бележи со цртичка (-) во истиот ред, а во новиот ред го пишуваме само останатиот дел од зборот.

            Слоговите можат да бидат отворени и затворени.
            а) Отворени се оние слогови што завршуваат на самогласка.
       (На пр.: Повеќе >>

Правопис на броевите

 

            1. Бројот 6 се пишува со т на крајот: шест.
            2. Кај десетките: 50 – педесет, 60 – шеесет, 90 – деведесет.
            3. Кај стотките: 100 – сто, 200 – двесте, 300 – триста, потоа сите стотки ја имаат наставката: -стотини, 400 – четиристотини, 500 – петстотини, 600 – шестотини.
Исто е и кај приближните броеви: 600-700: шест-седумстотини.
            4. Се пишува: илјада; но: милион, милијарда, билион.
            5. Сложените броеви што се поврзуваат со Повеќе >>

Скратеници и скратување на зборовите

При пишувањето често имаме потреба да ги скратуваме зборовите. Скратеници се добиваат на неколку начини:

            1. Зборовите се скратуваат така што се пишуваат само почетните букви наместо целиот збор.
            в. – век, види, весник
            г. – господин
            ж.р. – женски род
            м.р. – машки род
            л. – лице
            н.е. – наша ера
            с. – село
            т.е. – то ест
            т.н. – таканаречен
            2. Некои скратеници се пишуваат со големи букви.
            В.П. – воена поштаПовеќе >>