Написи

Апостроф (’) , надреден знак (`)

 

            Апостроф (’)
            1. Како правописен знак, апострофот се пишува на местото на изоставен глас во зборот.
            На пр.: м’гла, с’нце.
            2. На почетокот од зборот пред самогласното р.
            На пр.: ’рж, ’рти, ’ржи.
            Надреден знак (`)
            Надреден знак се пишува само во три случаи:
            1. Над самогласката е во кратката заменска форма од нас нè, за да се разликува од негацијата не.
            На пр.: Кога влеговме не нè забележаа веднаш.
            2. Над самогласката Повеќе >>

Црта (тире)(—) , цртичка (-)

 

             Црта (тире) (—)
            1. Црта се употребува наместо наводници во директниот говор.
            На пр.: — Каде си тргнала? — праша Мирко.
                                    — Никаде, — одговори Каролина.
            2. Црта се пишува пред збор, израз или цела реченица што сакаме да ја истакнеме.
            На пр.: Тој научи за денес, ама — попусто, професорот не го праша.
            3. Црта се става и на местото од испуштени зборови.
            На пр.: Ние за волкот — а тој на Повеќе >>

Наводници („ “), загради ( )

 

            Наводници („ “)
            1. Наводници се пишуваат во директен говор, односно на почетокот и на крајот од нечии туѓи зборови.
            На пр.: Тој рече: „Денес добро се чувствувам“.
       „Денес, — рече тој — добро се чувствувам“.
            Правописно, ако реченицата завршува со точка, се пишува: наводници – па точка (“.); ако завршува со: прашалник, извичник, три точки; тогаш прво се пишуваат тие – па наводниците.(?!…“)
            На пр.: Тој праша: „Ќе дојдете кај мене?“
            2. Повеќе >>

Две точки (:), точка и запирка (;)

 Две точки (:)

            1. Две точки се пишуваат пред набројување.
            На пр.: Денес по распоред имаме: англиски, математика, хемија, историја, македонски и биологија.
            Во овој случај зад двете точки пишуваме мала буква.
            2. За директен говор, пред туѓите зборови се пишуваат две точки.
            На пр.: Томе рече: „Денес ќе си одиме порано“.
            Во овој случај зад двете точки се пишува голема буква (бидејќи го сфаќаме како друга реченица).
            Точка и запирка (;)
            1. Точка Повеќе >>

Прашалник (?) и извичник (!)

 

            Прашалник (?)
            1. Прашалник се пишува на крајот од прашалната реченица.
            На пр.: Ќе дојдеш ли утре кај мене?
            2. Се пишува зад прашални зборови и изрази.
            На пр.: Кога?, Каде?, Зошто?
            Извичник (!)
            1. Извичник се пишува на крајот од извичните реченици.
            На пр.: Земјо моја, татковино мила!
            2. На крајот од речениците со кои се искажува построга заповед.
            На пр.: Дојди ваму веднаш!
            3. Во речениците со кои искажуваме силна возбуда.Повеќе >>