Написи

Загради ( ) [ ]

Загради ( ) се интерпункциски знак. Но, заградите ( ) [ ] се користат и како правописен знак. 

Интерпункциски знак

Како интерпункциски знак заградите се користат:
  • при пишување на оние зборови, изрази или цели реченици кои дообјаснуваат нешто, како појаснување, забелешка, прашање и др. во врска со претходниот дел од реченицата;

На пример: Тој бил во градот Малме (Шведска).

Ми кажа дека нема да дојде (можеш да замислиш!?) зашто немал време.

  • за забелешките (дидаскалиите, ремарките) во драмите.
На пример: Лиле Повеќе >>

Точка и запирка (;)

Точка и запирка (;) е  интерпункциски знак. (Не се употребува како правописен знак.)
Точка и запирка се употребува:
  • да се одделат независни реченици во составот на една сложена реченица составена од повеќе реченици, особено кога во нив има запирки;

На пример: На постарите им е тешко да го држат чекорот со модерната технологија; со употребата на новите паметни телефони, таблети и лаптопи; со интернетот и социјалните мрежи; со сето она што за младите е секојдневие.

  • кај независните реченици поврзани со
Повеќе >>

Извичник (!)

Извичник е интерпункциски знак. (Како правописен не се употребува.)
Со него се бележи извичната интонација, односно различниот интензитет на покачување на тонот. Тонот го покачуваме при изразени чувствени состојби или реакции, повикување, нагласена заповед, забрана, поттик или желба за вршење некое дејство итн.
Извичник се пишува:
  • на крајот од извичните реченици со кои се изразува чувствена состојба или реакција (возбуда, радост, чудење, воодушевеност, изненадување, предупредување, страв, лутина, гнев, итн.);

На пример: Земјо моја, татковино мила!

Оди си!

Каква убавина!… Повеќе >>

Правописни и интерпункциски знаци

Правописни и интерпункциски знаци се знаци кои се користат во различни функции.

Некои знаци се користат и како правописни и како интерпункциски.

Во реченицата се среќаваат следниве интерпункциски знаци: точка (.), запирка (,), прашалник (?), извичник (!), точка и запирка (;), две точки (:), три точки (…), загради – заоблени и квадратни ([]), црта (тире) (—), наводници („“) и полунаводници (‘’).

Дел од интерпункциските знаци се користат и како правописни. Tука спаѓаат: точка (.), запирка (,),  две точки (:),  … Повеќе >>

Удвоени согласки

 

Во нашиот јазик во составот од два дела на зборот (претставка или наставка) често доаѓаат во допир две исти согласки. Во изговорот тие два се слеале, па и се пишува само една согласка:
а) со претставки (префикси)
бестрастен, иседи, исекне, исече, исели, иситни, исуче, расади, расее, раседла, расече;
б) со наставки (суфикси)
руски, воена, камена, пламена, опозициона, ротациона;
в) кај именките на – ст во членуваната форма
болест – болеста, жалоста, радоста, (шесте).Повеќе >>