Написи

Согласни групи

Во македонскиот јазик има карактеристични согласни групи.

Според Правописот, тие се пишуваат вака:

.

Согласните групи мн и вн

.

  • Групата (-)мн– во стандардниот јазик се изговара и се пишува во зборовите: гламна, гумно, дамнина, одамна, огламник, самне, рамна, демне, ѕемне, симне, многу, мнозина.
  • Со (-)вн– се пишуваат зборовите: внатре, внук, плевна.

.

Согласни групи со с, з и ш

.

  • Согласките с, з и ш пред наставките -че, -ца, -це најчесто преминуваат во в:
Повеќе >>

Поделба на гласовите (самогласки и согласки)

Според фонетиката, основна поделба на гласовите е на:
самогласки (вокали) и согласки (консонанти).

Самогласки

Самогласките се изговараат без пречки, широко, со слободно поминување на воздушната струја во усната шуплина и имаат поголема звучност. Во македонскиот јазик самогласки се: а, е, и, о, у.
Самогласките имаат слоготворна функција. Тие ги оформуваат слоговите, односно претставуваат јадрото на слогот. Покрај нив во слогот може да има повеќе согласки, но тие може и самостојно да градат слог.
На пример:
збо – ро – ви… Повеќе >>