Написи

Асонанца

Асонанца (асонанција) е фонетско-морфолошкито изразно средство или стилска фигура на дикцијата каде имаме повторување исти самогласки за постигнување звучен ефект.

На пример: око соколово.

Убав пример за ова изразно средство имаме во песната „Ленка“ од Кочо Рацин.

Ленка

.

                              „Билјана платно белеше…“
.
Откако Ленка остави
кошула тенка ленена
недовезена на разбој
и на наломи отиде
тутун да реди в монопол —
лицето ѝ се измени
веѓи паднаја надолу
и усти свија кораво.
.
Не беше Ленка родена
за тија … Повеќе >>