Написи

Фонологија

Фонологија е дел од лингвистиката што ги проучува фонемите.

Фонема е гласовна единка која врши смислоразликувачка функција во зборот.

Гласот е најмал дел од зборот.

Фонетиката ги проучува гласовите според нивниот изговор, односно артикулација (каде и како се формираат гласовите и кои говорни органи се употребуваат). Фонетиката се занимава со поделбата на гласовите (на самогласки и согласки) и со разните гласовни промени.
Освен вака, како посебни единки, гласовите може да се разгледуваат и според функцијата која ја вршат во зборот.… Повеќе >>

Фонетика – гласови, фонеми, букви

Науката што ги проучува гласовите се вика фонетика, а науката што ги проучува фонемите се вика фонологија.

Зборовите се делат на најмали делови – гласови. Во македонскиот јазик има 31 глас. Фонетиката ги проучува гласовите според нивниот изговор, односно артикулација (каде и како се формираат гласовите и кои говорни органи се употребуваат).
Освен како посебни единки гласовите, можат да се разгледуваат и според функцијата која ја вршат во зборот.
На пр. зборот „р а к а“ е составен од
Повеќе >>

Говорни органи

Говорни органи се делови од човековото тело кои учествуваат во создавањето артикулирани звуци – гласови.

Фонетиката, која се занимава со артикулацијата на гласовите, ги проучува и говорните органи на човекот. Говорниот апарат е она што го разликува човекот од другите живи суштества.

Говорните органи се составен дел од дишниот апарат.

Органи кои учествуваат во говорот (изговарањето на гласовите) се:

  • белите дробови кои се исполнуваат со воздух неопходен за говорната функција;
  • гркланот и гласните жици, кои започнуваат со формирање на
Повеќе >>

Поделба на гласовите (самогласки и согласки)

Според фонетиката, основна поделба на гласовите е на:
самогласки (вокали) и согласки (консонанти).

Самогласки

Самогласките се изговараат без пречки, широко, со слободно поминување на воздушната струја во усната шуплина и имаат поголема звучност. Во македонскиот јазик самогласки се: а, е, и, о, у.
Самогласките имаат слоготворна функција. Тие ги оформуваат слоговите, односно претставуваат јадрото на слогот. Покрај нив во слогот може да има повеќе согласки, но тие може и самостојно да градат слог.
На пример:
збо – ро – ви… Повеќе >>

Гласовни промени – едначење по звучност

Едначење по звучност

Една од најкарактеристичните појави во македонскиот јазик е гласовната промена едначење по звучност. Таа се случува при допир на две согласки со различна звучност.

Според звучноста, согласките се поделени во парови. Секоја звучна има свој безвучен парник, освен Х.

Кога во зборот ќе се најдат две согласки една до друга, различни по звучност, тие се изедначуваат — или двете стануваат звучни или двете безвучни.

Тоа зависи од звучноста на втората согласка. Односно, едначењето се врши според втората

Повеќе >>