ВРЕМЕПЛОВ - ПРОСВЕТИТЕЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА

Просветителство

Просветителство то се јавува како идеологија на буржоазијата која верувала дека за менување на општеството е доволно да се смени сознанието на човекот. Како

Јоаким Крчовски

Јоаким Крчовски живеел и работел на преминот од XVIII во XIX век. Немаме податоци за неговото раѓање, времето и местото, како ни за смртта. Крчовски

Слово заради завист („Различна поучителна наставленија“)

Темата на текстот „ Слово заради завист “ е зависта како негативна човекова особина, а идејата – да се искорени тоа човечко зло.

Кирил Пејчиновиќ – Тетоец

Кирил Пејчиновиќ – Тетоец

Извадоци од „Слово за празниците“ (Пејчиновиќ)

„ Слово за празниците “ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор. Темата е празнувањето на христијанските празници,

Значењето и јазикот на првите македонски просветители

Значењето и јазикот на првите македонски просветители

Првите македонски печатници

Појавата на првите македонски печатници претставува стремеж за воведување на македонскиот јазик во црквите и училиштата преку испечатени книги.

Теодосиј Синаитски

Биографски податоци за Теодосиј Синаитски не постојат, освен оние што ги зачувал народот во своите преданија. Според нив, Синаитски

Јордан Хаџи Константинов – Џинот („Труд ми е името“)

Јордан Хаџи Константинов – Џинот (1821-1882) живеел и работел на преминот од просветителскиот кон преродбенскиот (романтичарскиот) период во Макед. Џинот

„Слово за празниците“ – Пејчиновиќ

„Слово за празниците“ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор. Тоа е текст од книгата „Огледало“.

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВИ ПРЕПОРАЧУВА

светска литература

„ Царот Едип “ од Софокле (раскажана)

Врз основа на митот за Едип (Ојдип) и неговата трагична судбина, Софокле ја напишал својата трилогија: „Царот Едип“, „Едип во Колон“ и „Антигона“.

големата вода
литература

Живко Чинго „ Големата вода “

Големата вода , „Ал“ и „Бабаџан“ и драмите: „Четирите прекрасни годишни времиња“, „Образов“, „Сурати“, „Работници“, „Под отворено небо“, „Кенгуров скок“.

македонска литература на почеток од 20.век

Силјан Штркот (раскажана)

Осудата и казната на лошиот однос на децата кон родителите е прикажана и во нашата најдолга народна приказна „ Силјан Штркот“.

Едгар Алан По (1809-1849)
литература

Едгар Алан По „Гарванот“

Едгар Алан По е роден во Бостон, САД. Откако таткото ги напуштил, мајка му починала кога тој имал две години, па бил неофицијално посвоен од богат трговец

библиотека

Македонски народни песни

Македонските народни песни претставуваат дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ.