Историски развој (прашања)

Историски развој на македонскиот јазик е тема која се обработува во средното образование три години. Односно, целата тема е распределена по периоди, во прва, втора и трета година.

Следниве прашања се однесуваат на темата во целина (по скратената програма за матурски испит).

 1. Кој е првиот нормиран јазик на Словените?
  а) кога е создаден?
  б) врз основа на кој говор?
 2. Како се вика првата словенска азбука? Кој ја создал?
 3. Како се вика мисијата за ширење на христијанството која го поттикнала создавањето на словенската писменост?
 4. Кои се најстарите текстови зачувани од старословенскиот период?
 5. Кога се појавуваат варијанти на словенскиот јазик?
 6. Што се тоа дамаскини?
 7. Кој и кога ги отпечатува првите книги на македонски народен јазик?
 8. Во средината на 19 век кој од учебникарите се заложувал за одделен македонски литературен јазик?
 9. Зошто членовите на здружението Млада македонска книжевна дружина од Софија се нарекувани лозари?
 10. Кој и кога ја направил првата стандардизација на македонскиот јазик?
 11. Кога е направена кодификацијата на македонскиот јазик?
 12. Кој е најзаслужен за кодификацијата и конечната стандардизација на македонскиот јазик?
 13. Наброј ги значајните трудови поврзани со македонскиот јазик од Блаже Конески!
Scroll to Top