Прости глаголски форми

Во прости глаголски форми спаѓаат:

а) сегашно време,

б) заповеден начин,

в) минато определено (несвршено и свршено) време,

г) глаголска л-форма,

д) глаголска придавка,

ѓ) глаголски прилог, и

е) глаголска именка.

 

Сегашно време

Сегашното време означува глаголско дејство што се врши во моментот на зборувањето.

Се образува од основата на несвршени, трајни глаголи. На општиот дел и основниот вокал се додаваат наставките:

 

[av_one_half first av_uid=’av-34ozuw’]еднина
1л. -м
2л. -ш
3л. /[/av_one_half]

[av_one_half av_uid=’av-2w7heg’]множина
1л. – ме
2л. – те
3л. – ат[/av_one_half]

[av_button label=’Прочитај повеќе за сегашно време’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2018/10/%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5.html’ link_target=” size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-2t4s28′]

 

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2jp3o0′]

Заповеден начин

Со заповедниот начин се искажува желбен или заповеден однос кон глаголското дејство.

Заповедниот начин има форми само за второ лице еднина и множина.

Се образува со наставките:

[av_one_half first av_uid=’av-2fc928′]еднина
1л. /
2л.- ј
3л. /[/av_one_half]

[av_one_half av_uid=’av-2baf28′]множина
1л. /
2л. – јте
3л. /[/av_one_half]

[av_one_half first av_uid=’av-240wpk’]еднина
1л. /
2л. – и
3л. /[/av_one_half]

[av_one_half av_uid=’av-1yfryw’]множина
1л. /
2л. – те
3л. /[/av_one_half]

[av_button label=’Прочитај повеќе за заповеден начин’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2018/10/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD.html’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1p0s9k’]

 

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1k9ups’]

 

Минато определено несвршено време (имперфект)

 

Минато определено несвршено време е проста глаголска форма. Означува глаголско дејство што се вршело во минатото во присуство на лицето кое зборува.

Се образува од несвршени глаголи.

Минато определено несвршено време се образува од општиот дел на глаголот, основниот вокал и наставките:

[av_one_half first av_uid=’av-1dtq8g’]еднина
1л. – в
2л. – ше
3л. – ше[/av_one_half]

[av_one_half av_uid=’av-18nbl4′]множина
1л. – вме
2л. – вте
3л. – а[/av_one_half]

 

[av_button label=’Прочитај повеќе за минато определено несвршено време’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2018/10/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B8%D0%BC.html’ link_target=” size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-125w1c’]

 

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-vym88′]

 

Минато определено свршено време

 

Со него се искажува глаголско дејство кое се извршило во минатото во присуство на лицето што зборува.

Се образува од свршени глаголи.

Минато определено свршено време се образува од општиот дел на глаголот, основниот вокал и наставките:

[av_one_half first av_uid=’av-ounq0′]еднина
1л. -в
2л. /
3л. /[/av_one_half]

[av_one_half av_uid=’av-iwrvk’]множина
1л. – вме
2л. -вте
3л. -а[/av_one_half]

 

[av_button label=’Прочитај повеќе за минато определено свршено време’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2018/10/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE.html’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’right’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-e6nnc’]

 

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-bs6zs’]

 

Именски форми на глаголот (нелични глаголски форми)

Именските форми се прости глаголски форми кои имаат именски карактеристики. Се менуваат по род, број, се членуваат или воопшто не трпат промени.

Тие се нелични затоа што не се менуваат по лице. Тука спаѓаат:

Глаголска л-форма

Глаголска именка

Глаголска придавка

Глаголски прилог

 

 

 

Scroll to Top