Вежби (глаголи, неменливи зборови)

Прашања и вежби за глаголи и неменливи зборови: 1. Определи го видот на следните глаголи: