Драма

Еден од трите литературни рода е драма. Како литературен род, драмата понатаму се дели на драмски видови.