Акцентот во македонскиот јазик

Акцентот е нагласено, посилно изговарање на еден слог во зборот.
Слогот врз кој паѓа акцентот се вика акцентиран слог.
  • Македонскиот акцент е динамичен и определен. Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определено место во зборот.
  • Местото на македонскиот акцент е на третиот слог од крајот на зборот кај трисложните и повеќесложните зборови.

.

            Правила за акцентирање
.
            (* Во примерите акцентираните слогови се обележани со цртичка над самогласката.)
1. Кај едносложните зборови акцентот се наоѓа на единствениот слог.

На пример: сóн, дóм, бóл, вóл.
.
2. Кај двосложните зборови акцентот стои на почетниот слог од зборот, односно на вториот слог од крајот на зборот.
На пример: сéло, сóлза, дóма, бóлва.
.
3. Кај трисложните и повеќесложните зборови акцентот стои на третиот слог од крајот на зборот.
На пример: слаткáрница, менувáчница, збóрови.
.
4. Ако зборот се зголемува со додавање на претставки и наставки, акцентот се поместува за да застане секогаш на третиот слог од крајот на зборот.
На пример: грáд – грáди – и`зградба – изгрáдбата.

a) Kај морфолошки сложените зборови акцентирањето е како кај трисложните и повеќесложните зборови: полýвреме, едноóбразен, острóумен, знамéносец, очéвидец.

.

Отстапки од правилото
.
Освен овие правила за акцентирање имаме и определени отстапки.
Отстапките ги има кај глаголскиот прилог, кај некои зборови од туго потекло, кај прилошки употребени членувани иманки и други.
Повеќе за отспаување од третосложното акцентирање може да прочитате ТУКА.
Карактеристични за македонскиот јазик се и акцентските целости.