Отстапување од третосложното акцентирање имаме во неколку случаи.

Правилата за акцентирање во македонскиот јазик може да ги прочитате ТУКА.

Иако правилото за акцентирање е дека акцентот кај трисложните и повеќесложните зборови стои на третиот слог од крајот, сепак, има неколку отстапки:
  • Кај глаголскиот прилог акцентот стои на вториот слог од крајот на зборот.
На пример: читáјќи, седéјќи, одéјќи.
  • Кај прилошки употребените членувани именки (како прилози за време, кога? – ова лето – летóво).
На пример: Зимáва не бев на скијање.
            
Ако се употребени како обични членувани именки, тогаш нема отстапување.
            
На пример: Многу сакам зима. Многу ја сакам зи`мава.
  • Кај зборови од туѓо потекло.
а) Акцентот кај туѓите зборови може да биде на последниот слог: бирó, жири` итн.;
             
б) Може да биде на вториот слог од крајот на зборот: литератýра, реклáма, национáлен;
             
в) Може да биде на третиот слог од крајот на зборот и да се вклопи во нашиот акцент.
             
Нема точно правило за акцентирање на туѓите зборови, па затоа тие се акцентираат по слух.
             
  • Кај некои зборови од турско потекло што завршуваат со наставката: -ана акцентот се наоѓа на вториот слог од крајот на зборот:
На пример: апсáна, тарапáна, топáна.
  • Кај прилозите со деминутивно заначење акцентот се наоѓа на вториот слог од крајот: 
На пример: малкýнѕа, толкýнѕа, олкýнѕа.